Žiadosť o skúšku

 

POSTUP A PODMIENKY PODANIA ŽIADOSTI O VYKONANIE AUTORIZAČNEJ SKÚŠKY:

Podrobnosti o postupe podania žiadosti na získanie odbornej kvalifikácie upravuje  autorizačný poriadok z 8. júla 2010, Druhá časť, články 9 a 10.

Najneskôr mesiac pred termínom konania skúšky je potrebné doručiť na úrad komory:

  • vyplnenú žiadosť o vykonanie autorizačnej skúšky (na stiahnutie dole),
  • fotokópiu dokladu o vzdelaní,
  • portfólio,
  • knižku odbornej praxe (stiahnete nižšie),
  • výpis z registra trestov Generálnej prokuratúry SR, nie starší ako tri mesiace.

Termíny skúšok


Semináre


Informácie o autorizačnej skúške


Tlačivá

  Tlačivo - Žiadosť na skúšku (126,0 KiB, 3 587 hits)

VYTLAČTE OBOJSTRANNE NA FORMÁT  A3 !

 

  Prehľad právnych predpisov ku skúške (31,0 KiB, 4 282 hits)


  Knižka odbornej praxe (739,0 KiB, 3 491 hits)


  Knižka odbornej praxe AJ (209,8 KiB, 621 hits)


  Prehľad predpisov ku Knižke odbornej praxe (256,9 KiB, 1 737 hits)


  Účtovný doklad - autorizačná skúška (79,0 KiB, 1 543 hits)