Žiadosť o skúšku

 

POSTUP A PODMIENKY PODANIA ŽIADOSTI O VYKONANIE AUTORIZAČNEJ SKÚŠKY:

Podrobnosti o postupe podania žiadosti na získanie odbornej kvalifikácie upravuje  autorizačný poriadok z 8. júla 2010, Druhá časť, články 9 a 10.

Najneskôr mesiac pred termínom konania skúšky je potrebné doručiť na úrad komory:

    • vyplnenú žiadosť o vykonanie autorizačnej skúšky (na stiahnutie dole),
    • fotokópiu dokladu o vzdelaní,
    • portfólio,
    • knižku odbornej praxe (stiahnete nižšie),
    • výpis z registra trestov Generálnej prokuratúry SR, nie starší ako tri mesiace.

Súčasťou žiadosti o vydanie výpisu z registra trestov sú aj osobné údaje, ktorých spracovanie podlieha ochrane v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Nakoľko Slovenská komora architektov nedisponuje súhlasom dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov, nepristúpi k vyžiadaniu predmetného výpisu z registra trestov.
Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, je naďalej povinný doložiť každý uchádzať o vykonanie odbornej skúšky spolu s prihláškou na vykonanie odbornej skúšky.


Termíny skúšok


Semináre


Informácie o autorizačnej skúške


Tlačivá

  Tlačivo - Žiadosť na skúšku (126,0 KiB, 3 810 hits)

VYTLAČTE OBOJSTRANNE NA FORMÁT  A3 !

 

  Prehľad právnych predpisov ku skúške (31,0 KiB, 4 511 hits)


  Knižka odbornej praxe (1,7 MiB, 3 767 hits)


  Knižka odbornej praxe AJ (209,8 KiB, 697 hits)


  Prehľad predpisov ku Knižke odbornej praxe (256,9 KiB, 1 929 hits)


  Účtovný doklad - autorizačná skúška (79,0 KiB, 1 687 hits)