Slovenská komora architektov

Architektonické dielo vytvorené v pracovnom pomere

Základným predpokladom na uplatnenie uvedeného režimu je existencia pracovného pomeru autora ako zamestnanca, ktorý vytvára dielo ako súčasť plnenia svojich pracovných úloh pre zamestnávateľa. Týka sa to tvorby autorských diel ako sú počítačové programy, činnosť výskumných pracovníkov, tiež aj tvorby autorských diel autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov, ktorí podľa § 14 b zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov môžu byť v pracovnom pomere. Títo autori môžu mať povinnosť ako zamestnanci vytvárať autorské diela priamo zakotvenú v pracovnej zmluve. 

Pracovné zaradenie tvorivého zamestnanca, používanie zariadenia, techniky a materiálov zamestnávateľa, prístup k informáciám sú spravidla základným predpokladom úspešnej tvorivej činnosti. V praxi teda dochádza k určitému ,,stretu“ právnych vzťahov. Vytvorené autorské dielo je výsledkom práce na jednej strane na základe pracovnoprávneho vzťahu a na druhej strane je predmetom autorskoprávnej ochrany. Právne predpisy s takýmito vzťahmi počítajú a osobitne aj upravujú práva a povinnosti zamestnanca a tvorivého pracovníka na jednej strane a práva a povinnosti zamestnávateľa na druhej strane. Pri ich chápaní je treba vychádzať aj zo skutočnosti, že použitie autorského diela pre vlastné potreby zamestnávateľa bolo dôvodom, pre ktorý zamestnávateľ s autorom pracovnú zmluvu uzavrel.

Autorský zákon túto problematiku rieši v § 90 ako zamestnanecké dielo. Dielo vytvorené autorom na splnenie povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu sa považuje za zamestnanecké dielo. Zamestnaneckým dielom je aj dielo vytvorené autorom, ktorý je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnickej osoby alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby, alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, na splnenie povinností vyplývajúcich mu z členstva v orgáne tejto právnickej osoby, ktorá sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa.

Na rozdiel od bežnej úpravy autorských práv, v prípade zamestnaneckého diela zákon odlišne upravuje výkon majetkových práv autora. Zo zákona vyplýva, že právo dielo použiť sa považuje za prevedené na zamestnávateľa v rozsahu nevyhnutnom pre bežné aktivity zamestnávateľa. Uvedené právo zamestnávateľa vychádza zo skutočnosti, že sám sa na vzniku diela podieľal vytvorením hmotných, organizačných, informačných a iných predpokladov. Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ v prípade, ak nie je dohodnuté inak. Pri výkone majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom nesmie autor udeliť tretej osobe súhlas na použitie tohto diela a autor je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k tomuto dielu. Zamestnávateľ môže právo výkonu majetkových práv autora postúpiť tretej osobe, pokiaľ sa so zamestnancom nedohodol inak. 

Je treba zdôrazniť, že zákon ponecháva možnosť osobitnej úpravy týchto vzájomných práv zamestnanca a zamestnávateľa na zmluvu. Zmluva však musí rešpektovať kogentné ustanovenia § 90 autorského zákona.