Slovenská komora architektov

Úrad

Výkonným pracoviskom komory je úrad komory, ktorý zabezpečuje administráciu a odborné podklady pre orgány komory a spravuje registratúru komory. Zabezpečuje činnosť informačného centra pre výkon povolania.

Úrad

POSTAVENIE A ÚLOHY

Úrad komory je výkonným pracoviskom Slovenskej komory architektov pre všetky orgány komory, ktorý zabezpečuje administratívne, majetkové, členské, právne a organizačné veci orgánov komory. Bol zriadený valným zhromaždením 10. októbra 1992 a tvoria ho všetci zamestnanci a ostatní zmluvní pracovníci komory.

V zmysle štatútu komory úrad najmä:
→ zabezpečuje písomnú agendu a organizačnú a technickú stránku všetkých orgánov komory a plní úlohu ich sekretariátu,
→ zabezpečuje odborné podklady a písomnosti potrebné na rokovanie orgánov komory,
→ vypracúva písomné vyhotovenia všetkých uznesení a rozhodnutí orgánov komory,
→ vykonáva uznesenia a rozhodnutia orgánov komory,
→ spravuje registratúru komory a je podateľňou a výpravňou písomností komory,
→ organizačne a administratívne zabezpečuje vedenie zoznamov a registrov vedených komorou, vrátane vydávania osvedčení a tlačív a vyhotovenia pečiatok,
→ vedie osobné spisy členiek a členov komory,
→ organizačne a technicky zabezpečuje vykonávanie autorizačných skúšok a sľubov,
→ zabezpečuje činnosť informačného centra pre výkon povolania a napojenie komory na informačný systém Európskej komisie IMI,
→ rieši elektronický a korešpondenčný styk s regulačnými orgánmi a s orgánmi štátnej správy vo veciach uznávania odborných kvalifikácií.

KONTAKTY / ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Riaditeľka úradu →
Odbor vnútornej správy →
Ekonomický odbor →
Odbor súťaží návrhov v oblasti architektúry, krajinnej architektúry a urbanizmu →
Odbor stratégii a rozvoja →
Odbor legislatívy a práva →
Komunikačný a mediálny odbor →
Odbor Ceny za architektúru CE ZA AR →
Odbor urbanizmu a krajinnej architektúry →
Odbor informatiky →

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Slovenská komora architektov
Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
Číslo účtu: 2664000037/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
BIC: TATRSKBX

IČO: 30 778 981
DIČ: 2020809670
neplátca DPH
Reg.: Zákon č. 138/1992 Zb.