Slovenská komora architektov

Úrad

Úrad

Úrad komory je výkonným pracoviskom Slovenskej komory architektov pre všetky orgány komory, ktorý zabezpečuje administratívne, majetkové, členské, právne a organizačné veci orgánov komory. Zabezpečuje činnosť informačného centra pre výkon povolania.Bol zriadený valným zhromaždením 10. októbra 1992 a tvoria ho všetci zamestnanci a ostatní zmluvní pracovníci komory. 

V zmysle štatútu komory úrad najmä:

- zabezpečuje písomnú agendu a organizačnú a technickú stránku všetkých orgánov komory a plní úlohu ich sekretariátu,
- zabezpečuje odborné podklady a písomnosti potrebné na rokovanie orgánov komory,
- vypracúva písomné vyhotovenia všetkých uznesení a rozhodnutí orgánov komory,
- vykonáva uznesenia a rozhodnutia orgánov komory,
- spravuje registratúru komory a je podateľňou a výpravňou písomností komory,
- organizačne a administratívne zabezpečuje vedenie zoznamov a registrov vedených komorou, vrátane vydávania osvedčení a tlačív a vyhotovenia pečiatok,
- vedie osobné spisy členiek a členov komory,
- organizačne a technicky zabezpečuje vykonávanie autorizačných skúšok a sľubov,
- zabezpečuje činnosť informačného centra pre výkon povolania a napojenie komory na informačný systém Európskej komisie IMI,
- rieši elektronický a korešpondenčný styk s regulačnými orgánmi a s orgánmi štátnej správy vo veciach uznávania odborných kvalifikácií.

Organizačná štruktúra:

Riaditeľka úradu →
Odbor vnútornej správy →
Ekonomický odbor →
Odbor súťaží návrhov v oblasti architektúry, krajinnej architektúry a urbanizmu →
Odbor stratégii a rozvoja →
Odbor legislatívy a práva →
Komunikačný a mediálny odbor →
Odbor Ceny za architektúru CE ZA AR →
Odbor urbanizmu a krajinnej architektúry →
Odbor informatiky →
Odbor zahraničných vtzťahov →

Fakturačné údaje:

Slovenská komora architektov
Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
Číslo účtu: 2664000037/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
BIC: TATRSKBX

IČO: 30 778 981
DIČ: 2020809670
neplátca DPH
Reg.: Zákon č. 138/1992 Zb.