Slovenská komora architektov

Rozpočet

Rozpočet

Návrh rozpočtu komory na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022 bol prerokovaný predstavenstvom a schválený valným zhromaždením. Vychádza zo známych skutočností za 24 mesiacov plnenia predchádzajúceho rozpočtu.

Návrh rozpočtu zahŕňa výnosy a náklady, ktoré vznikajú pri plnení základných zákonných povinností komory podľa § 24 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. 

Súčasne aj tie, ktoré vznikajú pri zabezpečovaní ďalších činností pre architektov a to najmä:
- organizácia Ceny za architektúru CE ZA AR, 
- právne služby architektom vrátane právnych analýz, 
- publikačná činnosť, 
- vytvorenie nových webových stránok a registra architektonických diel,
- ročné predplatné STN online pre členov a členky. 

Dokumenty ⟶
Návrh rozpočtu SKA na obdobie 1. 1. 2023 - 31. 12. 2024 
Overená účtovná závierka 2021 
Overená účtovná závierka 2022 
Správa nezávislého audítora 2021 
Správa nezávislého audítora 2022 
Výročná správa 2021 
Výročná správa 2022 
Správa o výsledku hospodárenia SKA 2021 - 2022