Slovenská komora architektov

FAQ / Časté otázky

Výkon povolania

Autorský dohľad ⟶ 
Kedy je autorizovaný architekt oprávnený na výkon činnosti stavebného dozoru? ⟶
Môže autorizovaný architekt osvedčovať svojou okrúhlou pečiatkou iné, ako svoje písomnosti? ⟶
Zmluva o poskytovaní služieb architekta ⟶ 
Výkon iných činností autorizovanej osoby ⟶
Participácia externého spolupracovníka a zodpovednosť za chybu ⟶
Zodpovednosť za škodu pri výstavbe a obnove budov ⟶
Je stavebný úrad oprávnený žiadať overenú fotokópiu autorizačného osvedčenia ako prílohu žiadosti k stavebnému povoleniu? ⟶
Autorskoprávna ochrana architektonického diela ⟶
Spoluautorstvo ⟶
Spory o autorstvo a oprávnenia komory  ⟶
Zahŕňa licencia na použitie diela aj súhlas na zásah do diela?
Architektonické dielo vytvorené v pracovnom pomere ⟶
Mandátna zmluva ⟶
Ako podať disciplinárny podnet ⟶
Aká je výška môjho členského príspevku? ⟶
Zdôvodnenie pracovnej mobility architektov / COVID-19  ⟶

Autorizácia

Chcem sa autorizovať / prihlásiť na autorizačnú skúšku ⟶
Aké sú termíny autorizačných skúšok? ⟶
Ako sa prihlásim na skúšku? ⟶

Súťaže

Chcem organizovať súťaž návrhov. Čo to obnáša? ⟶
Pojem "cena a odmena" a "režijná odmena" v súťaži a jej daňové konotácie ⟶
Preukazovanie splnenia podmienok tzv. osobného postavenia (§ 32 ZVO) v súťaži ⟶
Ako sa môžem zapísať do tzv. "zoznamu hospodárskych subjektov"? ⟶
Vyhlasovateľ súťaže odo mňa žiada byť zapísaný v tzv. "registri partnerov verejného sektora". Ako sa tam môžem zapísať? ⟶
Ak už som zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, nahrádza tento zápis zapísanie sa v registri partnerov verejného sektora resp. vice versa? ⟶

Vzdelávanie/ záštita

Uverejníte moje podujatie na stránke komory? ⟶
Chcem požiadať o záštitu komory ⟶

Iné

Chcem prihlásiť dielo do CE ZA AR. Aké sú podmienky? ⟶
Návod na registráciu diela do Registra architektonických diel ⟶
Ako sa stať dobrovoľným členom alebo členkou? ⟶
Fakturačné údaje komory ⟶
AA pre Ukrajinu / Архітектори для України ⟶

 

Nenašli ste, čo ste potrebovali? V tom prípade sa obráťte na konkrétne oddelenie ⟶ kde vám radi poradíme.