Slovenská komora architektov

Môže autorizovaný architekt osvedčovať svojou okrúhlou pečiatkou iné, než ako svoje písomnosti?

Použitie okrúhlej pečiatky autorizovaného architekta je presne vymedzené v ustanovení § 14 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení (ďalej len „ZoAA“). Podľa § 14 ods. 1 ZoAA architekti a inžinieri používajú na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili, odtlačok svojej pečiatky.

Rozsah činností, na ktoré je autorizovaný architekt oprávnený,  ergo rozsah činností, na ktoré je oprávnený použiť aj okrúhlu pečiatku autorizovaného architekta, upravuje § 4 ZoAA.

V nadväznosti na zákonné znenie, použitie okrúhlej pečiatky vymedzuje aj Štatút Slovenskej komory architektov. Podľa článku 9 ods. 2  písm. b) Štatútu SKA je autorizovaný architekt oprávnený osvedčovať na úradné účely pravosť dokumentov, projektov, odborných posudkov, odhadov, dobrozdaní a iných písomností, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, svojím vlastnoručným podpisom a odtlačkom pečiatky so štátnym znakom.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti teda platí, že autorizovaný architekt je oprávnený na používanie okrúhlej pečiatky autorizovaného architekta výlučne na osvedčovanie listín, ktoré sú výsledkom jeho vlastnej činností.

Uvedená právna úprava vychádza o.i. aj zo skutočnosti, že okrúhlou pečiatkou sa preukazuje aj získanie odbornej spôsobilosti v určenej oblasti vykonaním odbornej štátnej skúšky, ktorá sa viaže na určitú fyzickú osobu. Zneužívanie, resp. nezákonné používanie okrúhlej pečiatky na iné účely alebo listiny nie je dovolené ani akceptovateľné.