Slovenská komora architektov

Kedy je autorizovaný architekt oprávnený na výkon činnosti stavebného dozoru?

V zmysle § 4 písm. d) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení (ďalej len „ZoAA“) platí: „Architekt je oprávnený na vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru 4b)“. Uvedené ustanovenie je potrebné vykladať priamo s ustanovením § 44 ods. 2 a § 46b zákona č. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SZ“).

V zmysle § 44 ods. 2. resp. § 46b SZ platí, že jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Na uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien, drobných stavieb a ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len „kvalifikovaná osoba“), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky. Toto oprávnenie sa vzťahuje na jednoduchú stavbu v zmysle ustanovenia § 139b ods. 1 písm. b) a c) SZ a na drobné stavby upravené v ustanovení §139b ods. 7 a 8 SZ.

Jednoduché stavby v zmysle § 139b ods. 1 písm. b) SZ sú stavby na individuálnu rekreáciu a v zmysle § 139b ods. 1 písm. c) SZ prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m.

Drobné stavby v zmysle § 139b ods. 7 a 8 SZ sú sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

V kontexte uvedených zákonných článkov platí, že autorizovaný architekt je oprávnený vykonávať na požiadanie autorský dohľad. Stavebný dozor je autorizovaný architekt oprávnený vykonávať pri realizácii určených jednoduchých stavieb a ich zmien, resp. drobných stavieb a ich zmien. V prípade, ak sa realizuje stavba, ktorú v zmysle SZ nie je možné považovať ani za jednoduchú, ani drobnú(s výnimkou vyššie uvedených jednoduchých stavieb), je potrebné, aby osoba vykonávajúca stavebný dozor mala oprávnenie na výkon stavebného dozoru získaný vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebný dozor. Tieto skúšky odborne, technicky aj organizačne zastrešuje Slovenská komora stavebných inžinierov.

Zákon č. 138/1992 Zb. naviac v § 1 ods. 1 písm. d) naviac uvádza, že samotný zákon o AA a ASI upravuje postup získavania osobitnej odbornej spôsobilosti na účely vydávania živnostenských oprávnení na výkon činnosti stavbyvedúceho, na výkon činnosti stavebného dozoru a na výkon energetickej certifikácie budov. Poznámka upozorňuje na Prílohu č. 2 položka 13 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z. 

V zmysle uvedenej prílohy viazaných živností platí, že výkon činnosti stavebného dozoru môže vykonávať iba osoba, ktorá má osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa § 31 ods. 2 písm. j) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.