Slovenská komora architektov

Autorizačná skúška

V prípade záujmu absolvovať autorizačnú skúšku je potrebné elektronicky podať žiadosť s prílohami v období medzi šesťdesiatym a tridsiatym dňom pred zvoleným termínom skúšky. Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie je možné podať bez časového obmedzenia.

Žiadosti uchádzača o autorizáciu

Potrebné dokumenty nájdete v sekcii Právne normy a dokumenty: 

Autorizačný poriadok Slovenskej komory architektov
Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov
Prehľad právnych predpisov ku skúške
Knižka odbornej praxe
Čestné prehlásenie

Postup a podmienky podania žiadosti o vykonanie Autorizačnej skúšky:

Podrobnosti o postupe podania žiadosti na získanie odbornej kvalifikácie upravuje Autorizačný poriadok Slovenskej komory architektov

VÝŇATOK Z AUTORIZAČNÉHO PORIADKU

Článok 9
Žiadosť uchádzača

(1) Postup Komory pri autorizácii (ďalej len „autorizačné konanie“) začína dňom podania žiadosti uchádzača. Žiadosť uchádzača možno podať len elektronicky vyplnením a odoslaním elektronického formulára Komory Žiadosť o vykonanie autorizačnej skúšky, ktorý je zverejnený na webovom sídle Komory (ďalej len „žiadosť“).

(2) Pre účely podania žiadosti je uchádzač povinný zaregistrovať sa vo webovom rozhraní, ktoré pre tento účel vedie Komora na adrese svojho webového sídla. Po overení registrácie automatizovaným systémom bude uchádzačovi udelený prístup umožňujúci vyplnenie a odoslanie žiadosti s prílohami.

(3) Žiadosť uchádzača musí byť odoslaná najneskôr 30. deň pred termínom autorizačnej skúšky. Žiadosť uchádzača odoslaná po tejto lehote sa považuje za podanú na nasledujúci termín autorizačnej skúšky.

(4) Prílohou žiadosti uchádzača sú:

a) doklad o vzdelaní,
b) knižka odbornej praxe podľa článku 8 Skúšobného poriadku Komory,
c) portfólio podľa článku 7 Skúšobného poriadku Komory,
d) výpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorý v deň podania nie je starší ako tri mesiace (ďalej len „výpis z registra trestov“),

Súčasťou žiadosti o vydanie výpisu z registra trestov sú aj osobné údaje, ktorých spracovanie podlieha ochrane v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Nakoľko Slovenská komora architektov nedisponuje súhlasom dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov, nepristúpi k vyžiadaniu predmetného výpisu z registra trestov.
Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, je naďalej povinný doložiť každý uchádzač o vykonanie autorizačnej skúšky.
e) doklad o zaplatení úhrady,
f) čestné prehlásenie podľa článku 8a Skúšobného poriadku.

Doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov a čestné prehlásenie je potrebné Komore doložiť aj v originálnom vyhotovení najneskôr v deň konania autorizačnej skúšky.

Knižka odbornej praxe
Článok 8 Skúšobného poriadku
(1) Knižka odbornej praxe preukazuje priebeh a trvanie odbornej praxe uchádzača, jej zákonnú dĺžku a nepretržitosť, či bola vykonaná pod dohľadom autorizovaného architekta a riadne zaznamenaná. Obsahuje priebežné záznamy o vykonávaní odbornej praxe uchádzača za obdobie najmenej troch rokov pred konaním autorizačnej skúšky potvrdené autorizovaným architektom, ktorý dohľad vykonával, z ktorých je zrejmé, že uchádzač vykonával odborné činnosti architekta na predkladaných dielach zhotovených počas obdobia odbornej praxe. Knižka nie je nahraditeľná jednotlivými referenciami.

(2) Riadne a priebežne vyplnená knižka je podkladom pre kontrolu odbornej praxe v autorizačnom konaní. Je prílohou žiadosti uchádzača a predkladá sa ako jeden súbor (sken) vo formáte pdf s maximálnou veľkosťou súboru 10 MB.

Portfólio
Článok 7 Skúšobného poriadku
(1) Portfólio preukazuje obsah odbornej praxe uchádzača a dokumentuje jeho tvorivé a odborné schopnosti. Obsahuje reprezentatívny výber výsledkov jeho práce po skončení
vzdelávania pod dohľadom autorizovaného architekta a tiež ďalšej odbornej činnosti architekta (napr. súťažný návrh, návrh interiéru, dizajn a pod.) za obdobie najmenej troch
rokov pred konaním autorizačnej skúšky, z ktorého jednoznačne vyplýva, že uchádzač má potrebné tvorivé schopnosti a odbornú technickú spôsobilosť na samostatné
poskytovanie služieb architektov. Pri predkladaných prácach v portfóliu sa prihliada na prítomnosť základných atribútov architektonickej kvality a na zodpovedajúce využitie znalostí, zručností a spôsobilostí z odbornej prípravy a odbornej praxe architektov podľa zákona

(2) V portfóliu sa uvádzajú najvýznamnejšie architektonické diela uchádzača a iné výsledky odborných činností architekta (ďalej len „dielo“), prednostne tie, ktoré boli uskutočnené
napríklad vo forme stavby a tie, ktorých je uchádzač autorom alebo spoluautorom. Obsah portfólia tvoria zároveň najmenej tri diela vyžadujúce si výkon vybraných činnosti vo
výstavbe v zmysle Stavebného zákona na ktorých uchádzač odborne participoval počas odbornej praxe pod dohľadom autorizovaného architekta.

(3) Portfólio má elektronickú formu a vyhotovuje sa vo formáte A3 alebo A4. Portfólio je prílohou Žiadosti o vykonanie autorizačnej skúšky v zmysle článku 9 a nasl. Autorizačného poriadku komory (ďalej len „žiadosť“). Predkladá sa ako jeden súbor vo formáte pdf. s maximálnou veľkosťou súboru 15 MB. Podoba portfólia tiež prezentuje individuálne tvorivé schopnosti uchádzača a musí byť preto ním samostatne spracované.

Úhrada za odbornú skúšku
Predstavenstvo Slovenskej komory architektov podľa § 28 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a podľa čl. 26 ods. 1 písm. i) Štatútu Slovenskej komory architektov ustanovuje úhradu za odbornú skúšku 350,- € a je splatná najneskôr pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky.

Čestné prehlásenie
Článok 8a Skúšobného poriadku
(1) Uchádzač je povinný doručiť komore čestné prehlásenie, z obsahu ktorého bude vyplývať prehlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti údajov a dokumentov uvedených v žiadosti uchádzača, ako aj o vedomosti o právnych následkoch spojených s nepravdivým čestným vyhlásením.

(2) Čestné prehlásenie je prílohou žiadosti uchádzača a predkladá sa v originálnom vyhotovení najneskôr v deň konania autorizačnej skúšky.

(3) Komora zabezpečí zverejnenie vzoru čestného prehlásenia na svojom webovom sídle.

Úrad komory po uplynutí termínu na odovzdanie žiadostí doručí všetky kompletné žiadosti skúšobnému senátu na predbežnú kontrolu.

Predbežná kontrola
Článok 10 Autorizačného poriadku
(1) Keď je podaná žiadosť uchádzača kompletná, poverený zamestnanec Komory pripraví došlú žiadosť na predbežnú kontrolu a bezodkladne o tom upovedomí predsedu skúšobného senátu Slovenskej komory architektov. Zároveň zabezpečí pre všetkých členov určeného skúšobného senátu prístup na webové rozhranie (server), na ktorom bude uložená a sprístupnená žiadosť uchádzača s prílohami.

(2) Predbežnou kontrolou každý člen skúšobného senátu posúdi obsah portfólia a priebeh odbornej praxe podľa knižky odbornej praxe, najmä či obsah portfólia preukazuje odbornú spôsobilosť uchádzača a dokumentuje jeho tvorivé a odborné schopnosti a či priebeh a trvanie odbornej praxe osvedčuje zákonnú dĺžku a nepretržitosť odbornej praxe, či bola vykonaná pod dohľadom autorizovaného architekta a riadne zaznamenaná.

(3) O výsledku predbežnej kontroly vyhotoví každý člen skúšobného senátu protokol (krátky záznam), v ktorom uvedie, či uchádzač preukázal potrebnú odbornú spôsobilosť alebo poukáže na zistené nedostatky. Protokol o výsledku predbežnej kontroly zašlú jednotliví členovia skúšobného senátu predsedovi senátu v lehote 7 dní odo dňa udelenia prístupu podľa bodu 1 tohto článku. Protokol sa zasiela elektronicky na adresu elektronickej pošty predsedu skúšobného senátu.

(4) Predseda určeného skúšobného senátu na základe doručených protokolov zabezpečí spísanie záverečnej Zápisnice o predbežnej kontrole, ktorá je súčasťou písomností o autorizačnej skúške. Zápisnicu následne podpíšu všetci členovia skúšobného senátu zúčastnení na predbežnej kontrole.

(5) Ak skúšobný senát pri predbežnom posudzovaní portfólia a knižky odbornej praxe zistí odstrániteľné nedostatky, vyzve uchádzača prostredníctvom úradu, aby ich odstránil najneskôr do začatia autorizačnej skúšky. Vo výzve sa uvedie zistený nedostatok, ktorý treba odstrániť, s upozornením, že bez toho sa v autorizačnom konaní nebude pokračovať. Proti tomuto zisteniu pri predbežnej kontrole môže uchádzač podať do troch dní odo dňa doručenia výzvy námietky písomne alebo elektronickou poštou. O námietkach rozhodne predseda skúšobnej komisie do troch dní odo dňa doručenia námietok úradu Komory. Ak predseda skúšobnej komisie uzná opodstatnenosť námietok, v autorizačnom konaní sa pokračuje, ako keby portfólio alebo knižka odbornej praxe nemali vytýkaný nedostatok.

(6) Ak uchádzač neodstráni nedostatok v určenej lehote na písomnú výzvu podľa odseku 5, alebo ak predseda skúšobnej komisie neuznal podané námietky, v autorizačnom konaní sa nepokračuje a úrad o tom vyrozumie uchádzača. V čase od vypravenia výzvy až do odstránenia nedostatku neplynie zákonná lehota na vybavenie žiadosti uchádzača (§ 15 ods. 2 zákona).

(7) Ak skúšobný senát pri predbežnom posudzovaní zistí, že obsah portfólia nepreukazuje účasť uchádzača na prezentovaných dielach, nepreukazuje jeho odbornú spôsobilosť alebo podľa knižky odbornej praxe priebeh uvádzanej odbornej praxe nepreukazuje zákonnú požiadavku na dĺžku odbornej praxe alebo jej nepretržitosť, alebo že odborná prax nebola vykonaná pod dohľadom architekta alebo nie je ním osvedčená, alebo ak sa zistí iný vážny neodstrániteľný nedostatok, skúšobný senát rozhodne, že uchádzač nesplnil zákonné požiadavky na vykonanie autorizačnej skúšky. Písomné vyhotovenie rozhodnutia podpísané predsedom skúšobného senátu úrad doručuje uchádzačovi do vlastných rúk (§ 41b zákona).

(8) Proti rozhodnutiu podľa odseku 6 sa uchádzač môže odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje autorizačný výbor.

(9) Žiadosť s prílohami je do začiatku písomného testu prístupná na nahliadnutie skúšobnému senátu, ostatným členom skúšobnej komisie a členom autorizačného výboru.

Uchádzači sú po predbežnej kontrole elektronicky vyrozumení o jej výsledku Úradom komory.

Skúška má dve časti: písomný test a verejná rozprava.

Písomný test
Článok 9 Skúšobného poriadku
(1) Písomný test preukazuje teoretické vedomosti, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských technických noriem potrebných na výkon vybraných činností vo výstavbe a na zastupovanie stavebníka pri príprave a pri uskutočňovaní projektu.

(4) Úspešné absolvovanie písomného testu umožňuje účasť uchádzača na verejnej rozprave.

Priebeh písomného testu
Článok 15 Skúšobného poriadku
(1) Písomný test je neverejný. Zúčastňujú sa na ňom všetci uchádzači a členovia skúšobného senátu poverení predsedom skúšobného senátu.

(2) Písomný test trvá 45 minút. Písomný test je absolvovaný úspešne, ak uchádzač správne zodpovie najmenej dve tretiny otázok. Ak písomný test nebol absolvovaný úspešne, uchádzač nepokračuje v autorizačnej skúške verejnou rozpravou a hladí sa na neho, že na autorizačnej skúške neuspel.

(3) Písomný test vyhodnocuje predseda skúšobného senátu.

(4) Písomný test s jeho vyhodnotením podpísaný tými, kto ho vyhodnocovali, je súčasťou písomností o autorizačnej skúške.

Verejná rozprava
Článok 10 Skúšobného poriadku
(1) Počas verejnej rozpravy má uchádzač preukázať schopnosť samostatne vykonávať povolanie architekta, najmä verejne vysvetliť a obhájiť diela prezentované v portfóliu, opísať základné odborné činnosti architekta vo vzťahu ku klientovi, vo vzťahu k úradom a inštitúciám a vo vzťahu a vo vzťahu k zhotoviteľovi, navrhnúť riešenia modelových situácií, ktoré sa môžu v činnosti architekta v praxi vyskytnúť pri navrhovaní a uskutočňovaní projektov, preukázať vedomosti o riadení projektu a vedení kancelárie, o priebehu povoľovacích a schvaľovacích konaní, o výkone dohľadu architekta nad zhotovením stavby, o autorskom dohľade a o základnej zmluvnej činnosti.

(2) Uchádzač má počas verejnej rozpravy na dielach prezentovaných v portfóliu tiež preukázať zodpovedajúce využitie odborných, teoretických a praktických znalostí, zručností a spôsobilostí získaných počas odbornej prípravy a odbornej praxe architektov a integritu svojich postojov s dielami prezentovanými v portfóliu a s vykonávaním povolania architekta.

(3) Podkladom verejnej rozpravy je portfólium a predmetom v ňom uvedené diela uchádzača.

Priebeh verejnej rozpravy
Článok 16 Skúšobného poriadku
(1) Verejná rozprava sa vedie samostatne s každým uchádzačom, ktorý úspešne absolvoval písomný test.

(2) Verejnú rozpravu vedie predseda skúšobného senátu. Predseda skúšobného senátu môže na verejnej rozprave udeliť slovo alebo povoliť položenie otázky uchádzačovi aj z radov prítomnej verejnosti. Prítomná verejnosť nesmie narúšať priebeh skúšky. Predseda skúšobného senátu je oprávnený vykázať z miestnosti toho, kto ruší priebeh verejnej rozpravy.

(3) Verejná rozprava trvá najviac 30 minút.

(4) Položené otázky spolu s hodnotením odpovede sú súčasťou zápisnice o priebehu a výsledkoch autorizačnej skúšky.

Podrobnosti o organizácii skúšky upravuje Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov

Organizácia autorizačnej skúšky
Článok 11 Skúšobného poriadku
(1) Autorizačné skúšky sa konajú spravidla štyrikrát ročne v riadnych termínoch a ak ide o autorizačnú skúšku pre krajinných architektov, spravidla dvakrát ročne v riadnych termínoch. Riadne termíny určí predstavenstvo každoročne najneskôr do 15. januára a Úrad zabezpečí ich zverejnenie v informačných materiáloch Komory. Podľa potreby môže predstavenstvo kedykoľvek určiť aj mimoriadny termín konania autorizačnej skúšky.

(2) V každom skúšobnom termíne môže podľa potreby súbežne pracovať viac skúšobných senátov.

Účasť na autorizačnej skúške
Článok 13 Skúšobného poriadku
(1) Na vykonanie autorizačnej skúšky Úrad písomne pozve uchádzača najneskôr 15 dní pred termínom jej konania. V pozvánke dostane uchádzač informácie o mieste a termíne skúšky, prípadne i doplňujúce údaje o jej obsahu a priebehu a organizačné pokyny.

(2) Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na autorizačnej skúške zo zdravotných dôvodov, vážnych osobných dôvodov alebo iných dôvodov hodných osobitného zreteľa, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne po jej vzniku Úradu. Dôvod neúčasti je uchádzač povinný náležite písomne odôvodniť a zdokladovať najneskôr do troch dní od oznámenia neúčasti.

(3) Ak skúšobný senát uzná vážnosť dôvodu, pre ktorý sa uchádzač nemohol na autorizačnej skúške zúčastniť, Úrad zaradí uchádzača na iný termín a prijatú úhradu za odbornú skúšku Úrad použije pre autorizačnú skúšku v náhradnom termíne.

(4) Ak sa uchádzač neospravedlní alebo jeho dôvod neúčasti na autorizačnej skúške nie je podľa skúšobného senátu vážny a ospravedlniteľný, posudzuje sa uchádzač tak, ako keby na autorizačnej skúške neuspel a nemá nárok na vrátenie prijatej úhrady.