Slovenská komora architektov

Autorizačná skúška

Koná sa spravidla trikrát ročne. Žiadosť o jej vykonanie je možné podať v období medzi šesťdesiatym a tridsiatym dňom pred zvoleným termínom skúšky. Prv než sa zaregistrujete do online systému žiadostí, venujte, prosíme, pozornosť povinným náležitostiam.

Do pozornosti dávame seminár pre uchádzačov o vykonanie autorizačnej skúšky ⟶

 

AKO SA ZAREGISTRUJEM A AKÉ SÚ TERMÍNY?

(1) Formulár žiadosti
Žiadosť s prílohami uchádzač predkladá výlučne elektronicky, vyplnením a odoslaním elektronického formulára na webovej stránke SKA ⟶

(2) Úhrada poplatku za administráciu a posúdenie žiadosti 
Predstavenstvo SKA v podľa § 28 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a podľa čl. 26 ods. 1 písm. i) Štatútu Slovenskej komory architektov ustanovuje úhradu za odbornú skúšku 350 € a je splatná najneskôr pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky.

(3) Termín podania žiadosti
Žiadosť uchádzača musí byť odoslaná najneskôr 30. deň pred termínom autorizačnej skúšky. Žiadosť uchádzača odoslaná po tejto lehote sa považuje za podanú na nasledujúci termín autorizačnej skúšky.

AKÉ PRÍLOHY POTREBUJEM DOLOŽIŤ? 

a) doklad o vzdelaní* (viď nižšie),
b) knižka odbornej praxe* (viď nižšie),
c) portfólio,
d) výpis z registra trestov, ktorý v deň podania nie je starší ako tri mesiace*,
e) doklad o zaplatení úhrady,
f) čestné vyhlásenie o pravdivosti predloženýchz údajov* (viď nižšie).
(*Potrebné doložiť aj v originálnom vyhotovení najneskôr v deň konania autorizačnej skúšky.)

Doklad o vzdelaní:

deklaruje minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie, ktoré upravuje § 16 až 16c Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Doklad o vzdelaní uchádzača/-čky sa uznáva: 

1. automatickým uznaním v prípade, ak má uchádzač/-ka:

a) doklad o vzdelaní z jednej z nasledovných inštitúcií v SR:
- FA STU - odbor architektúra a urbanizmus
- VŠVU - odbor architektúra
- FU TUKE - odbor architektúra
- SvF STU - odbor pozemné stavby a architektúra (začiatok štúdia najneskôr 2006/2007)
b) doklad o vzdelaní uvedený v prílohe 2, 3 Zákona SNR č. 138/1992, resp. Smernice ES a Rady č. 36/2005 (príloha V.7 alebo VI) 

2. individuálnym uznaním v prípade, ak uchádzač/-ka:

- nemá ani jeden z vyššie uvedených dokladov o vzdelaní. Ide o inú vzdelávaciu inštitúciu neuvedenú v prílohách Smernice 2005/36/EK o formálnych kvalifikáciách architektov (napr.: som absolvent/-ka SvF STU, odbor pozemné stavby a architektúra (začiatok štúdia po 2006/2007).


Knižka odbornej praxe:

(1) Preukazuje priebeh a trvanie odbornej praxe uchádzača, jej zákonnú dĺžku a nepretržitosť, či bola vykonaná pod dohľadom autorizovaného architekta a riadne zaznamenaná. Obsahuje priebežné záznamy o vykonávaní odbornej praxe uchádzača za obdobie najmenej 3 rokov pred konaním autorizačnej skúšky, potvrdené autorizovaným architektom, ktorý dohľad vykonával, z ktorých je zrejmé, že uchádzač vykonával odborné činnosti architekta na predkladaných dielach zhotovených počas obdobia odbornej praxe. Knižka nie je nahraditeľná jednotlivými referenciami.

(2) Riadne a priebežne vyplnená knižka je podkladom pre kontrolu odbornej praxe v autorizačnom konaní. Je prílohou žiadosti uchádzača a predkladá sa ako jeden súbor (sken) vo formáte pdf s maximálnou veľkosťou súboru 10 MB.

Formulár ⟶ 

Portfólio:

(1) Preukazuje obsah odbornej praxe uchádzača a dokumentuje jeho tvorivé a odborné schopnosti. Obsahuje reprezentatívny výber výsledkov jeho práce po skončení vzdelávania pod dohľadom autorizovaného architekta a tiež ďalšej odbornej činnosti architekta (napr. súťažný návrh, návrh interiéru, dizajn a pod.) za obdobie najmenej 3 rokov pred konaním autorizačnej skúšky, z ktorého jednoznačne vyplýva, že uchádzač má potrebné tvorivé schopnosti a odbornú technickú spôsobilosť na samostatné poskytovanie služieb architektov. Pri predkladaných prácach v portfóliu sa prihliada na prítomnosť základných atribútov architektonickej kvality a na zodpovedajúce využitie znalostí, zručností a spôsobilostí z odbornej prípravy a odbornej praxe architektov podľa zákona.

(2) V portfóliu sa uvádzajú najvýznamnejšie architektonické diela uchádzača a iné výsledky odborných činností architekta (ďalej len „dielo“), prednostne tie, ktoré boli uskutočnené napríklad vo forme stavby a tie, ktorých je uchádzač autorom alebo spoluautorom. Obsah portfólia tvoria zároveň najmenej tri diela vyžadujúce si výkon vybraných činnosti vo výstavbe v zmysle Stavebného zákona, na ktorých uchádzač odborne participoval počas odbornej praxe pod dohľadom autorizovaného architekta.

(3) Portfólio má elektronickú formu a vyhotovuje sa vo formáte A3 alebo A4. Predkladá sa ako jeden súbor vo formáte pdf. s maximálnou veľkosťou súboru 15 MB. Podoba portfólia tiež prezentuje individuálne tvorivé schopnosti uchádzača a musí byť preto ním samostatne spracované.

Čestné prehlásenie:

(1) Uchádzač je povinný doručiť komore čestné prehlásenie, z obsahu ktorého bude vyplývať prehlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti údajov a dokumentov uvedených v žiadosti uchádzača, ako aj o vedomosti o právnych následkoch spojených s nepravdivým čestným vyhlásením.

(2) Predkladá sa v originálnom vyhotovení, najneskôr v deň konania autorizačnej skúšky.

Formulár ⟶

 

PODAL SOM SI ŽIADOSŤ - ČO SA DEJE ĎALEJ?

Na vykonanie autorizačnej skúšky úrad písomne pozve uchádzača najneskôr 15 dní pred termínom jej konania. V pozvánke dostane uchádzač informácie o mieste a termíne skúšky, prípadne i doplňujúce údaje o jej obsahu a priebehu a organizačné pokyny.

 

AKO SKÚŠKA PREBIEHA? 

(1) Písomný test
Preukazuje teoretické vedomosti, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských technických noriem potrebných na výkon vybraných činností vo výstavbe a na zastupovanie stavebníka pri príprave a pri uskutočňovaní projektu.

Písomný test je absolvovaný úspešne, ak uchádzač správne zodpovie najmenej dve tretiny otázok. Ak písomný test nebol absolvovaný úspešne, uchádzač nepokračuje v autorizačnej skúške verejnou rozpravou a hladí sa na neho, že na autorizačnej skúške neuspel.

Písomný test je neverejný a trvá 45 minút.

(2) Verejná rozprava
Počas verejnej rozpravy má uchádzač preukázať schopnosť samostatne vykonávať povolanie architekta, najmä verejne vysvetliť a obhájiť diela prezentované v portfóliu, opísať základné odborné činnosti architekta vo vzťahu ku klientovi, vo vzťahu k úradom a inštitúciám a vo vzťahu a vo vzťahu k zhotoviteľovi, navrhnúť riešenia modelových situácií, ktoré sa môžu v činnosti architekta v praxi vyskytnúť pri navrhovaní a uskutočňovaní projektov, preukázať vedomosti o riadení projektu a vedení kancelárie, o priebehu povoľovacích a schvaľovacích konaní, o výkone dohľadu architekta nad zhotovením stavby, o autorskom dohľade a o základnej zmluvnej činnosti.

Uchádzač má počas verejnej rozpravy na dielach prezentovaných v portfóliu tiež preukázať zodpovedajúce využitie odborných, teoretických a praktických znalostí, zručností a spôsobilostí získaných počas odbornej prípravy a odbornej praxe architektov a integritu svojich postojov s dielami prezentovanými v portfóliu a s vykonávaním povolania architekta.

Podkladom verejnej rozpravy je portfólium a predmetom v ňom uvedené diela uchádzača.

Verejná rozprava sa vedie samostatne s každým uchádzačom, ktorý úspešne absolvoval písomný test.

Vedie ju predseda skúšobného senátu, ktorý môže na verejnej rozprave udeliť slovo alebo povoliť položenie otázky uchádzačovi aj z radov prítomnej verejnosti. 

Verejná rozprava je verejná trvá najviac 30 minút.

 

POSLAL/-A SOM PRIHLÁŠKU, ALE NEMÔŽEM SA ZÚČASTNIŤ

Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na autorizačnej skúške zo zdravotných dôvodov, vážnych osobných dôvodov alebo iných dôvodov hodných osobitného zreteľa, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne po jej vzniku úradu. Dôvod neúčasti je uchádzač povinný náležite písomne odôvodniť a zdokladovať najneskôr do 3 dní od oznámenia neúčasti.

Ak skúšobný senát uzná vážnosť dôvodu, pre ktorý sa uchádzač nemohol na autorizačnej skúške zúčastniť, úrad zaradí uchádzača na iný termín a prijatú úhradu za odbornú skúšku úrad použije pre autorizačnú skúšku v náhradnom termíne.

Ak sa uchádzač neospravedlní alebo jeho dôvod neúčasti na autorizačnej skúške nie je podľa skúšobného senátu vážny a ospravedlniteľný, posudzuje sa uchádzač tak, ako keby na autorizačnej skúške neuspel a nemá nárok na vrátenie prijatej úhrady.

 

Súvisiace dokumenty:
Autorizačný poriadok Slovenskej komory architektov ⟶
Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov ⟶
Knižka odbornej praxe (slovenská/ anglická verzia) ⟶
Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov ⟶
Úhrady za výkony Slovenskej komory architektov ⟶

Prehľad právnych predpisov ku skúške ⟶

 

Máte otázku?

Eva Martanovičová
referentka/ konzultácie k autorizácii

Peter Krajčovič
technická podpora/ online žiadosť