Slovenská komora architektov

Webinár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky

Úrad Slovenskej komory architektov pravidelne usporadúva pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov na písomný test a ústnu časť skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)

Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekta, v rámci celoživotného vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených podmienok.

 

PROGRAM
1. 2. 2022

1. časť    
Podklady ku skúške
08:30 – 08:50    Ako postupovať pri registrácii na skúšku? (Mgr. Eva Martanovičová)
08:50 – 09:10    Podklady ku skúške – požiadavky na vzdelanie a prax (Ing. arch. Ján Kukuľa)
09:10 – 09:30     Náležitosti portfólia a ústna časť skúšky (Ing. arch. Kornel Kobák),
09:30 – 09:50    Uznávanie odborných kvalifikácií a mobilita architektov v EÚ (Ing. Oľga Miháliková, Mgr. Mirek Karas)
09:50 - 10:20    Slovenská komora architektov - forma samosprávy, postavenie a úlohy úradu (Ing. Oľga Miháliková)

10:20 - 10:30    prestávka

2. časť
Príprava na písomnú časť
10:30 – 11:00   Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (JUDr. Katarína Haščáková)
11:00 – 11:40   Stavebný zákon a s ním súvisiace právne predpisy (JUDr. Katarína Haščáková)
11:40 – 12:30   Autorsko–právna ochrana architektonického diela (JUDr. Katarína Haščáková)

12:30 - 13:30    obedová prestávka

3. časť 
Výkon povolania
13:30 - 13:50    Formy výkonu povolania (M. Šefcová)
13:50 - 14:10    Etika výkonu povolania architekt (Ing. arch. Pavol Paňák)
14:10 - 14:30    Metodika stanovenia honoráru (Ing. arch. Kornel Kobák)

14:30 - 14:40    prestávka

14:40 - 15.00    Profesijné poistenie pri výkone činnosti autorizovaného architekta (Marcela Burešová)
15:00 - 15:20    Súťaže návrhov (Ing. arch. Martin Zaiček, PhD.)
15:20 - 16:00    Otázky a záver

*Zmena programu vyhradená*

 

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ?
(1) Vyplniť tento formulár
(2) a uhradiť účastnícky poplatok do 31.01.
(3) Po pripísaní poplatku na náš účet Vám príde na Vami zadanú adresu link na službu zoom. 
(Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na https://zoom.us.)

Dôležité
Na webinár sa pripojte pod menom a priezviskom zadaným v registračnom formulári. Zaslaný link je jedinečný a nemali by ste ho zdieľať.
Z webináru sa nezhotovuje záznam. Účtovný doklad a podklady prednášajúcich vám zašleme po skončení webinára.


Účastnícky poplatok:
Členovia SKA: 50 € / ostatní: 100 €
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
č. ú.: 2664000037/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 01022022
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

 

 

KONTAKTY
Soňa Wagnerová, referentka/ konzultácie k webináru
Eva Martanovičová, referentka/ konzultácie k autorizácii
Peter Krajčovič, technická podpora