Slovenská komora architektov

Seminár pre žiadateľov

Úrad SKA pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky pravidelne usporadúva seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov a žiadateľky na písomný test a ústnu časť skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)

Cieľovou skupinou semináru sú prioritne žiadatelia a žiadateľky o vykonanie autorizačnej skúšky. Avšak vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekt, ponúka komora možnosť členom a členkám sa semináru rovnako zúčastniť, a to za zvýhodnených podmienok, v rámci systému Profesijného vzdelávania architektov.

Najbližší seminár ⟶

Program (zmena vyhradená):

PODKLADY KU SKÚŠKE:
- Ako postupovať pri registrácii na skúšku?
- Podklady ku skúške – požiadavky na vzdelanie a prax
- Náležitosti portfólia a ústna časť skúšky

PRÍPRAVA NA PÍSOMNÚ ČASŤ:
- Slovenská komora architektov - forma samosprávy, postavenie a úlohy úradu
- Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
- Stavebný zákon a s ním súvisiace právne predpisy
- Úvod do Autorsko–právnej ochrany architektonického diela

VÝKON POVOLANIA:
- Etika výkonu povolania architekt
- Formy výkonu povolania
- Metodika stanovenia honoráru
- Uznávanie odborných kvalifikácií a mobilita architektov v EÚ
- Profesijné poistenie pri výkone činnosti autorizovaného architekta
- Súťaže návrhov

Tešíme sa na Vás!

 

Kontakty:
Soňa Wagnerová
konzultácie k webináru

Eva Martanovičová
konzultácie náležitostí ku skúške

Peter Krajčovič
technická podpora