Slovenská komora architektov

Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky (formát hybrid)

Úrad SKA pravidelne usporadúva pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov na písomný test a ústnu časť skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)

Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekta, v rámci celoživotného vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených podmienok.

 

Najbližší seminár sa uskutoční v utorok 10. mája 2022 vo formáte hybrid. Čo znamená, že bude prebiehať online (zoom), v prípade záujmu sa ho môžete zúčastniť aj prezenčne v priestoroch nášho úradu. Tešíme sa na vás!

Registrácia na seminár 20/09 (otvoríme v auguste ⟶)


Program

08:30 - 10:20   1. časť: Podklady ku skúške

Ako postupovať pri registrácii na skúšku? (Mgr. Eva Martanovičová)
Podklady ku skúške – požiadavky na vzdelanie a prax (Ing. arch. Ján Kukuľa)
Náležitosti portfólia a ústna časť skúšky (Ing. arch. Peter Moravčík)
Uznávanie odborných kvalifikácií a mobilita architektov v EÚ (Mgr. Mirek Karas, Ing. Oľga Miháliková)
Slovenská komora architektov - forma samosprávy, postavenie a úlohy úradu (Ing. Oľga Miháliková)

10:20 - 10:30   prestávka

10:30 - 12:30   2. časť: Príprava na písomnú časť 

Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (JUDr. Katarína Haščáková)
Stavebný zákon a s ním súvisiace právne predpisy (JUDr. Katarína Haščáková)
Autorsko–právna ochrana architektonického diela (JUDr. Katarína Haščáková)

12:30 - 13:30   obedová prestávka

13:30 - 16:00   3. časť: Výkon povolania

Formy výkonu povolania (Mária Šefcová)
Etika výkonu povolania architekt (Ing. arch. Pavol Paňák)
Metodika stanovenia honoráru (Ing. arch. Kornel Kobák)

prestávka

Profesijné poistenie pri výkone činnosti autorizovaného architekta (Renomia)
Súťaže návrhov (Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.)
Otázky a záver

Zmena programu vyhradená

 

Termíny ďalších seminárov⟶

 

Kontakty
Soňa Wagnerová
referentka/ konzultácie k webináru

Eva Martanovičová
referentka/ konzultácie k autorizácii

Peter Krajčovič
technická podpora