Slovenská komora architektov

Seminár pre žiadateľov

Úrad SKA pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky pravidelne usporadúva seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov a žiadateľky na písomný test a ústnu časť skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)

Cieľovou skupinou semináru sú prioritne žiadatelia a žiadateľky o vykonanie autorizačnej skúšky. Avšak vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekt, ponúka komora možnosť aj svojim členom a členkám sa rovnako semináru zúčastniť, a to za zvýhodnených podmienok, v rámci systému Profesijného vzdelávania architektov.

Najbližší seminár:
20. 09. 2022 / 08:30 - 15:00
formát hybrid (online + prezenčne)

REGISTRÁCIA ⟶

PROGRAM:
(zmena vyhradená)

08:00 – 08:30     Prezencia prítomných účastníkov a účastníčok

08:30 – 09:30     1. časť   PODKLADY KU SKÚŠKE
08:30 – 08:50     Ako postupovať pri registrácii na skúšku? (Mgr. Eva Martanovičová)
08:50 – 09:10     Podklady ku skúške – požiadavky na vzdelanie a prax (Ing. arch. Ján Kukuľa)
09:10 – 09:30     Náležitosti portfólia a ústna časť skúšky (Ing. arch. Peter Moravčík)

09:30 – 11:30     2. časť   PRÍPRAVA NA PÍSOMNÚ ČASŤ
09:30 – 09:50     Slovenská komora architektov - forma samosprávy, postavenie a úlohy úradu (Ing. Oľga Miháliková, JUDr. Katarína Haščáková)

09:50 – 10:10     prestávka

10:10 – 10:40     Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (JUDr. Katarína Haščáková)
10:40 – 11:10     Stavebný zákon a s ním súvisiace právne predpisy (JUDr. Katarína Haščáková)
11:10 – 11:30     Úvod do Autorsko–právnej ochrany architektonického diela (JUDr. Katarína Haščáková)

11:30 – 12:30     obedová prestávka

12:30 – 15:00     3. časť   VÝKON POVOLANIA

12:30 – 12:50     Etika výkonu povolania architekt (Mgr. arch. Nora Vranová)
12:50 – 13:10     Formy výkonu povolania (Mária Šefcová)
13:10 – 13:30     Metodika stanovenia honoráru (Ing. arch. Kornel Kobák)
13:30 – 13:50     Uznávanie odborných kvalifikácií a mobilita architektov v EÚ (Mgr. Mirek Karas)

13:50 – 14:00     prestávka

14:00 – 14:20     Profesijné poistenie pri výkone činnosti autorizovaného architekta (Renomia) 
14:20 – 14:40     Súťaže návrhov (Mgr. art. Martin Zaiček, PhD., Mgr. Mirek Karas)
14:40 – 15:00     Otázky a záver

 

Tešíme sa na Vás!

Termíny seminárov v roku 2022 ⟶

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:
Pre prihlásenie na webinár je potrebné vykonať tieto kroky:
(1) Vyplniť registračný formulár uvedený vyššie (nečakajte na potvrdzovací email a pristúpte ku kroku (2)).
(2) Uhradiť účastnícky poplatok v príslušnom termíne (uvedený v registračnom formulári).

POTVRDENIE O REGISTRÁCII
plus odkaz na online stream bude zaslaný na uvedený email až následne po pripísaní platby na účet SKA (môže trvať niekoľko pracovných dní). (Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na https://zoom.us.)

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
členky a členovia SKA: 50 € / ostatní: 100 €
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
KS: 0558
VS: 20092022
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Upozornenie:
Slovenská komora architektov spravidla webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.

DOPLŇUJÚCE INFO:
Webinár je zaradený do Profesijného vzdelávania architektov v kategórii A (20 kreditov). Potvrdenie o absolvovaní zasielame po skončení podujatia.
Upozorňujeme (členov a členky SKA), že za úspešné absolvovanie online podujatia po registrácii naň sa považuje:
(1) prihlásenie sa cez doručený odkaz včas, t.j. v avizovanom čase začiatku podujatia,
(2) a účasť na podujatí v jeho plnej dĺžke.
V inom prípade účastník nedeklaruje svoju účasť na podujatí, a teda nespĺňa podmienky pre pridelenie stanovených kreditov.

 

Kontakty:
Soňa Wagnerová
konzultácie k webináru

Eva Martanovičová
konzultácie náležitostí ku skúške

Peter Krajčovič
technická podpora