Slovenská komora architektov

Autorizovaný krajinný architekt/ka

Autorizovaní záhradní a krajinní architekti vykonávajú plánovanie, projektovanie a správu krajiny a to v zastavanom aj nezastavanom území vrátane jej ochrany pri rešpektovaní udržateľného rozvoja.

PREČO SI VYBRAŤ KRAJINNÉHO ARCHITEKTA A ARCHITEKTKU?

Projektant svojou prácou zásadným spôsobom ovplyvňuje efektivitu všetkých vynaložených prostriedkov na stavbu a kvalitu výsledku. Celková kvalita výsledného diela závisí ďalej aj od partnerskej spolupráce a porozumenia všetkých strán, ktoré sa zúčastňujú procesu prípravy a realizácie diela. Štandardne je to trojica investor – projektant – zhotoviteľ. V tomto trojuholníku krajinný architekt nie je nestranný odborník. Jeho úlohou je vždy chrániť investora a dielo.

Pri rovnakom objeme finančných prostriedkov a rovnakých podmienkach výstavby (pozemok, funkcia objektu a pod.), môže byť v závislosti od kvality projektu výsledok veľmi rôznorodý. O celom úspechu investície je rozhodnuté dávno predtým, ako sa začne realizovať. Rozhodujúca je etapa návrhu, projektu. Tu sa zásadným spôsobom určuje, aký bude výsledok.

Slovenská komora architektov preveruje odbornosť autorizovaných krajinných architektov autorizačnými skúškami ešte pred tým, ako ich zapíše do zoznamu. Preto máte záruku, že výberom autorizovaného krajinného architekta sa zverujete do rúk odborne spôsobilej osoby. Komora taktiež nad svojimi členmi vykonáva disciplinárny dohľad počas celého trvania ich činnosti.

VIETE MI ODPORUČIŤ KRAJINNÉHO ARCHITEKTA ALEBO ARCHITEKTKU?

Vzhľadom na to, že komora háji záujmy autorizovaných osôb bez rozdielu, konkrétneho osoby vám odporučiť nemôžeme. Môžete však využiť Register architekonických diel, ktorí naši členovia a členky využívajú na prezentáciu vlastnej tvorby.

V sekcii Zoznamy architektov nájdete všetky autorizované osoby oprávnené pre výkon činností v rozsahu citovaného §4a zákona 138/1992 Zb. z., ktorí sú súčasne povinnými členmi a členkami Slovenskej komory architektov. V tej istej sekcii taktiež nájdete Register hosťujúcich krajinných architektov, ktorí majú na poskytovanie služieb v rovnakom rozsahu oprávnenie na jeden rok, s možnosťou obnovy.

Skôr, ako si vyberiete krajinného architekta, mali by ste porozmýšľať na čo ho potrebujete: chcete krajinného architekta, ktorý sa špecializuje na určité špecifické projekty, napríklad záhrady rodinných domov, verejné priestranstvá alebo potrebujete komplexné riešenie? Chcete avantgardné riešenie, alebo uprednostňujete skôr tradičnejšie, konzervatívnejšie prístupy? Chcete špičkové, náročné, individuálne riešenia, vyžadujúce veľa času a energie, alebo ste pragmaticky orientovaní a chcete rýchle a overené riešenia?

Pred definitívnym rozhodnutím o spolupráci sa s krajinným architektom viackrát porozprávajte. Ubezpečte sa, že jeho štýl práce a tvorby vám vyhovuje. Preštudujte si jeho portfólio. Mali by ste si porozumieť a dospieť k záveru, že je to ten pravý partner, ktorý vám najlepšie pomôže zhmotniť vašu ideu do konečnej fyzickej podoby.