Slovenská komora architektov

Vyčiarknutie zo zoznamu

V prípade, ak člen*ka SKA dlhodobo nevykonáva činnosť autorizovaného architekta*tky/ autorizovaného krajinného architekta*tky, zvažuje odchod na materskú/ otcovskú dovolenku
alebo do dôchodku, resp. sa nachádza v inej špecifickej situácii, odporúčame zvážiť vyčiarknutie zo zoznamu AA/ KA. Opätovné zapísanie je možné do 5 rokov bez povinnosti opätovne vykonať autorizačnú skúšku.

pozn.: Nevykonávanie činnosti a z toho vyplývajúci nedostatok príjmu nie sú dôvodom na úľavu na členských príspevkoch, v zmysle štatútu SKA.


Postup na vyčiarknutie zo zoznamov AA a KA:

(1) Doručenie vyplnenej žiadosti

O vyčiarknutie zo zoznamu autorizovaných architektov/ autorizovaných krajinných architektov je potrebné podľa §17 ods.1 písm. b) zákona o autorizovaných architektoch autorizovaných stavebných inžinieroch písomne požiadať.

Dôvody, pre ktoré žiadosť podávate, nie je potrebné uvádzať. 

Žiadosť o vyčiarnutie ⟶


(2) Vrátenie dokumentov

Vyčiarknutím zo zoznamu strácajú platnosť autorizačné osvedčenie a pečiatka, ktoré treba v zákonnej lehote vrátiť úradu. Ich neodovzdanie je priestupkom. 

(3) Dátum o ukončení členstva

Dátum o ukončenie členstva nemôže byť retrospektívny. Najskôr je možné žiadateľa*ľku vyčiarknuť dňom doručenia žiadosti s prílohami.

(4) Vyrozumenie

Architekt*ka obdrží z úradu komory písomné oznámenie o vyčiarknutí zo zoznamu.

Dňom vyčiarknutia žiadateľovi*ke zaniká oprávnenie na výkon povolania. 

 

Čo to pre mňa znamená?
 
Oprávnenie zaniká právnickej osobe, ktorá mala na základe tohto osvedčenia vykonaný zápis v Obchodnom registri.

Fyzická osoba musí požiadať o zánik činnosti na Štatistickom úrade (zánik formy SZČO - slobodné povolanie podľa zákona č.138/1992 v znení neskorších predpisov o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch; zánik formy v Generickom registri RPO sprostredkuje úrad komory za manipulačný poplatok 15 Eur).

Je potrebné upovedomiť poisťovňu, v ktorej má osoba uzavreté profesijné poistenie, o ukončení členstva v komore.

 

Opakované zapísanie do zoznamu AA a KA

(1) Lehota 5 rokov

O opakovaný zápis môže architekt/ krajinný architekt*tka požiadať najneskôr do 5 rokov od vyčiarknutia vypísaním tlačiva žiadosti.
Upozornenie: Po prekročení lehoty 5 rokov je podmienkou zápisu opätovné vykonanie autorizačnej skúšky.

(2) Povinné prílohy

Prílohou žiadosti bude Výpis z Registra trestov SR, nie starší ako 3 mesiace.

(3) Poplatok

Za opakovaný zápis sa platí manipulačný poplatok 100 Eur, pokiaľ sa nejedná o žiadateľa, ktorého vyčiarkla rozhodnutím Autorizačného výboru komora.

(4) Nové doklady

Autorizačný výbor rozhodne o opakovanom zapísaní žiadateľa, úrad vyhotoví nové doklady autorizovaného architekta/ autorizovaného krajinného architekta a vyzve na ich prevzatie.

Žiadosť o zapísanie do zoznamu KA ⟶
Žiadosť o zapísanie do zoznamu AA ⟶

pozn.: Sľub sa pri opakovanom zápise nekoná.

 

Máte otázku?
V prípade nejasností vám radi pomôžeme na telefónnych číslach úradu komory ⟶