Slovenská komora architektov

Usadenie

Usadenie sa v Slovenskej republike znamená trvalé poskytovanie služieb v Slovenskej republike, ktoré je podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení spojené so sídlom architektonického ateliéru alebo kancelárie v Slovenskej republike a s členstvom v Slovenskej komore architektov.

VZNIK A ZÁNIK USADENIA V SR

Usadenie vzniká dňom zapísania do zoznamu autorizovaných architektov/zoznamu autorizovaných krajinných architektov.
Zápisné konanie začína dňom doručenia žiadosti komore (osobne, poštou, elektronicky alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta).

PODMIENKY PRE ZAPÍSANIE

- autorizácia autorizačným výborom komory,
- bezúhonnosť podľa § 15b zákona (preukazuje sa na výpisom z registra trestov; výpis nie je potrebný, ak odo dňa autorizácie do dňa podania žiadosti neuplynuli tri mesiace,
- zloženie sľubu podľa § 23 zákona,
- zaplatenie úhrady za zapísanie (do začiatku sľubu).

Zapísanie sa vykoná do troch dní odo dňa zloženia sľubu, ak žiadateľ nepožiadal o iný deň zapísania do zoznamu. 
Dokladom o usadení je autorizačné osvedčenie a pečiatka.

 

Súviace dokumenty:
Autorizačný poriadok ⟶

Máte otázku?
V prípade nejasností vám radi pomôžeme na telefónnych číslach úradu komory ⟶