Slovenská komora architektov

Dobrovoľné členstvo

Okrem možnosti vstúpiť do komory ako autorizovaná osoba je možné sa stať dobrovoľným členom alebo členkou. Takáto osoba má možnosť sa zúčastňovať vzdelávacích aktivít  komory za zvýhodnených podmienok alebo prihlásiť svoje dielo do CE ZA AR.

ČO MI VYPLÝVA Z DOBROVOĽNÉHO ČLENSTVA?

Dobrovoľný člen/ členka má právo najmä:
- zúčastňovať sa na spoločenských aktivitách komory, na rozvoji architektúry a starostlivosti o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia, na ochrane verejných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu a podieľať sa na osvetovej, propagačnej, popularizačnej, poradenskej a informačnej činnosti komory,
- zúčastňovať sa na vnútornom živote komory, vrátane jej aktivít podporujúcich partnerstvo a výmenu skúseností a odborných poznatkov,
- voliť a byť volený do orgánov komory,
- zúčastňovať sa na rokovaniach valného zhromaždenia a hlasovať na nich,
- predkladať vlastné návrhy týkajúce sa úloh komory a požadovať vysvetlenie od orgánov komory týkajúce sa plnenia úloh komory,
- zúčastňovať sa za zvýhodnených podmienok vzdelávacích aktivít ⟶
- nominovať svoje dielo do Ceny za architektúru CE ZA AR ⟶

Dôležité upozornenie:
Dobrovoľné členstvo v Slovenskej komore architektov neoprávňuje na výkon povolania architekt a krajinný architekt.

AKÉ MÁM POVINNOSTI?

- dbať o dobré meno komory, podieľať sa na jej činnosti a napomáhať plnenie jej úloh,
- dodržiavať zákony a iné právne predpisy, štatút a vnútorné predpisy komory,
- zúčastňovať sa Valného zhromaždenia a na písomné predvolanie aj na rokovaní iného orgánu komory alebo disciplinárneho senátu,
- vykonávať najmenej jedno funkčné obdobie funkciu v orgáne Komory, do ktorej bol zvolený,
- platiť príspevky na činnosť orgánov komory.

AKO SA STAŤ DOBROVOĽNÝM ČLENOM/ ČLENKOU?

(1) Zaslanie vyplnenej Prihlášky za dobrovoľného člena na komarch@komarch.sk.
Prihláška bude zaradená do programu nadchádzajúceho zasadnutia Predstavenstva komory na posúdenie.
(2) Úrad žiadateľovi spokytne vyrozumenie a v prípade kladne odpovede mu zašle návod na úhradu členského poplatku* (v prípade schválenia prihlášky).

Po splnení tejto podmienky je žiadateľ/ žiadateľka zapísaná do zoznamu dobrovoľných členov/ členiek, ktorý komora vedie na svojej webovej stránke ⟶

Poznámka:
Dobrovoľné členstvo vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol žiadateľ/ žiadateľka prijatý za dobrovoľného člena/ členku. Príspevok pri vzniku dobrovoľného členstva je splatný do konca mesiaca, v ktorom vzniklo členstvo v komore.

Dobrovoľné členstvo zaniká okrem iného aj v prípade, ak dobrovoľný člen/ členka neuhradil základný príspevok na činnosť komory ani do 30. apríla alebo do posledného dňa odkladu zaplatenia.

*Príspevok na kalendárny rok sa platí v plnej výške aj vtedy, keď členstvo netrvalo celý kalendárny rok, ale trvalo aspoň 6 mesiacov v kalendárnom roku. Ak členstvo trvalo menej ako 6 mesiacov, platí sa príspevok v polovičnej výške, ak členstvo trvalo menej ako 3 mesiace, príspevok sa za tento kalendárny rok neplatí.

Dôležité upozornenie:
Dobrovoľné členstvo vzniká prijatím na základe prihlášky a to prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prijatiu.

 

Súvisiace dokumenty:
Štatút Slovenskej komory architektov ⟶

Máte otázku?
V prípade nejasností vám radi pomôžeme na telefónnych číslach úradu komory ⟶