Slovenská komora architektov

Predstavenstvo

Je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov. Má 11 členiek a členov, ktorí sú volení Valným zhromaždením na dvojročné funkčné obdobie. Spravidla sa schádza raz za tri mesiace.

POSTAVENIE A ÚLOHY

V zmysle štatútu komory rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú zákonom, štatútom alebo iným vnútorným predpisom komory zverené inému orgánu. Predstavenstvu je vyhradené najmä:

→ zvoláva valné zhromaždenie a predkladá návrhy rozpočtu a vnútorných predpisov na schválenie
→ schvaľuje autorizačný, skúšobný, súťažný a registratúrny poriadok,
→ zabezpečuje vzťahy k zahraničiu (Európska komisia, Architektonická rada Európy) a voči regulačným orgánom iných štátov,
→ zabezpečuje vzťahy so štátnymi orgánmi SR, s partnerskými komorami, s obcami a s inými právnickými osobami,
→ overuje súťažné podklady vyhlasovateľov súťaží návrhov a verejných súťaží,
→ vyjadruje sa k notifikáciám nových dokladov o formálnych kvalifikáciách,
→ organizuje celoživotné vzdelávanie,
→ sleduje evidenciu poistenia zodpovednosti za škodu a koná vo veciach týkajúcich sa poistenia,
→ vedie register architektonických diel členiek a členov komory,          
→ vyhlasuje udeľovanie Ceny Slovenskej komory architektov CE ZA AR.

ČLENKY A ČLENOVIA (2021 - 2023)

Ing. arch. Iľja SKOČEK (predseda)
Ing. arch. Kornel KOBÁK (1. podpredseda)
Mgr. arch. Nora VRANOVÁ  (podpredsedníčka)
Ing. arch. Matej GRÉBERT 
Ing. Eugen GULDAN, PhD.  
Ing. arch. Martin KUSÝ 
Ing. arch. Imrich PLEIDEL 
Ing. Ing. arch. Anton REITZNER 
Ing. arch. Tomáš SOBOTA 
Ing. arch. Juraj ŠUJAN 
Ing. arch. Rudolf ŽÁKOVSKÝ 

HARMONOGRAM ZASADNUTÍ
I. polrok 2023

Všetky zasadnutia predstavenstva začínajú spravidla o 13:00 a konajú sa v zasadacej miestnosti úradu, príp. online cez platformu zoom. Zasadnutia predstavenstva, ktoré sa budú konať mimo Bratislavy, budú časovo upresnené.

8. február
15. marec
12. apríl
10. máj

Uznesenia ⟶

Súvisiace dokumenty:
Štatút Slovenskej komory architektov ⟶