Slovenská komora architektov

Predstavenstvo

Je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov. Má 11 členiek a členov, ktorí sú volení Valným zhromaždením na dvojročné funkčné obdobie. Spravidla sa schádza raz za tri mesiace.

POSTAVENIE A ÚLOHY

V zmysle štatútu komory rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú zákonom, štatútom alebo iným vnútorným predpisom komory zverené inému orgánu. Predstavenstvu je vyhradené najmä:

→ zvoláva valné zhromaždenie a predkladá návrhy rozpočtu a vnútorných predpisov na schválenie
→ schvaľuje autorizačný, skúšobný, súťažný a registratúrny poriadok,
→ zabezpečuje vzťahy k zahraničiu (Európska komisia, Architektonická rada Európy) a voči regulačným orgánom iných štátov,
→ zabezpečuje vzťahy so štátnymi orgánmi SR, s partnerskými komorami, s obcami a s inými právnickými osobami,
→ overuje súťažné podklady vyhlasovateľov súťaží návrhov a verejných súťaží,
→ vyjadruje sa k notifikáciám nových dokladov o formálnych kvalifikáciách,
→ organizuje celoživotné vzdelávanie,
→ sleduje evidenciu poistenia zodpovednosti za škodu a koná vo veciach týkajúcich sa poistenia,
→ vedie register architektonických diel členiek a členov komory,          
→ vyhlasuje udeľovanie Ceny Slovenskej komory architektov CE ZA AR.

Členky a členovia (2023 - 2025):

Ing. arch. Martin Baloga
Ing. arch. Michaela Hantabalová
Ing. arch. Peter Jurkovič
Ing. arch. Kornel Kobák (1. podpredseda)
Ing. arch. Peter Lényi
Ing. Michal Marcinov
Ing. arch. Peter Moravčík (podpredseda)
Ing. arch. Matej Siebert
Ing. arch. Martin Skoček
Ing. arch. Tomáš Sobota
Mgr. arch. Nora Vranová (predsedníčka)

Harmonogram zasadnutí (I. polrok 2024):

07. február
13. marec
10. apríl
15. máj
12. jún

Všetky zasadnutia predstavenstva začínajú spravidla o 13:00 a konajú sa v zasadacej miestnosti úradu, príp. online cez platformu zoom. Zasadnutia predstavenstva, ktoré sa budú konať mimo Bratislavy, budú časovo upresnené.

Uznesenia ⟶

Súvisiace dokumenty:
Štatút Slovenskej komory architektov ⟶