Slovenská komora architektov

Výbory a pracovné skupiny

Výbory a pracovné skupiny sú stále alebo dočasné pomocné útvary predstavenstva na plnenie konkrétnych trvalých alebo jednorazových úloh komory.

ÚLOHY A POSTAVENIE

V zmysle štatútu komory vyplývajú úlohy výborov a pracovných skupín z uznesení predstavenstva, ktoré určuje aj ich predsedov a vedúcich a spravidla aj ich zloženie. Predsedom výboru je spravidla člen predstavenstva. Vedúcim pracovnej skupiny je spravidla člen komory.

 

Členky a členovia:

Výbor pre súťaže a verejné obstarávanie

Agenda: metodické vedenie procesu súťaží návrhov; sledovanie a implementovanie legislatívy; aktualizácia súťažného poriadku; propagácia súťaží návrhov; jednania na úrovni úradov, ministerstiev, ÚVO, ZMOS...; riešenie krízových situácií; odvolací orgán pre overovanie súťaží

Peter Lényi (predseda) 
Rudolf Žákovský 
Adam Lukačovič
Anton Reitzner
Ondrej Marko
Slavka Džambová (tajomníčka)

Grémium overovateľov:
Agenda: overovanie súťaží návrhov

Katarína Ďurišová (KA)
Martin Kvitkovský
Tomáš Sobota
Michal Marcinov (KA)
Aleš Šedivec
Michaela Hantabalová
Matej Jasenka (KA)
Martin Jančok
Peter Moravčík
Martin Pavelek
Mário Regec

Pozri aj:
Súťaže →

 

Výbor pre legislatívu a verejnú správu

Agenda: príprava a pripomienkovanie právnych predpisov; spolupráca s verejnou správou (ÚpÚPaV SR, centrálne orgány štátnej správy, samosprávy, verejné inštitúcie...)

Nora Vranová (predseda)
Kornel Kobák
Martin Baloga
Michal Marcinov (KA)
Juraj Šujan 
Mirek Karas (tajomník)

 

Výbor pre urbanizmus a územné plánovanie

Martin Baloga (predseda)
Katarína Jägrová
Tomáš Sobota
Michaela Hantabalová
Matej Siebert
Michal Marcinov (KA)
Imrich Pleidel
Slavka Džambová (tajomníčka)

 

Výbor pre krajinnú architektúru

Agenda: koordinácia agendy ostatných výborov v súvislosti s výkonom povolania KA; v spolupráci s AKA (Asociácia Krajinných Architektov) príprava na výkon povolania AK a komunikácia na medzinárodnej úrovni v rámci IFLA.

Michal Marcinov (predseda)
Katarína Ďurišová
Matej Jasenka
Miriam Húšťavová
Andrea Prievalská
Slavka Džambová (tajomníčka)

Pozri aj:
Autorizovaný krajinný architekt →

 

Výbor pre vzdelávanie, etiku a komunikáciu

Agenda: profesijné vzdelávanie architektov; etický poriadok; budovanie architektonickej komunity (kohézia); komunikácia s členskou základňou a s verejnosťou

Peter Moravčík (predseda)
Martin Skoček
Peter Jurkovič
Tomáš Sobota
Martin Varga 
Andrea Prievalská (KA)
Soňa Wagnerová (tajomníčka)

Pozri aj:
Profesijné vzdelávanie architektov →
Etika, práva a povinnosti architekta →

 

Výbor pre štandardy služieb architektov a práva duševného vlastníctva 

Agenda: implementácia štandardov služieb architektov SKA; metodika uplatňovania práv autorov a použitia architektonických diel

Kornel Kobák (predseda)
Peter Jurkovič
Matej Siebert
Anton Reitzner
Iľja Skoček
Miriam Húšťavová (KA)
Mirek Karas (tajomník)

Pozri aj:
Štandardy služieb architekta →

 

Výbor pre posudzovanie požiadaviek na vzdelanie

Agenda: validácia študijných programov

Kornel Kobák (predseda)
Sven Felding
Vít Halada
Ľubica Vitková
Irakli Eristavi
Attila Tóth (KA)
Oľga Miháliková (tajomníčka)

 

Súvisice dokumenty:
Štatút Slovenskej komory architektov →