Slovenská komora architektov

Autorizačný výbor

Je výkonným orgánom komory príslušným rozhodovať vo veciach týkajúcich sa prístupu k regulovaným povolaniam Architekt a Krajinný architekt. Má päť členov a členiek vymenovaných predstavenstvom na trojročné funkčné obdobie.

Členovia a členky:

Ing. arch. Ján Kukuľa (predseda)
Mgr. Alena Fodorová
JUDr. Matej Horvat, PhD. 
Ing. arch. Ján Komrska, CSc. 
Ing. arch. Ladislav Nagy

 

Súvisice dokumenty:
Autorizačný poriadok Slovenskej komory architektov ⟶
Štatút Slovenskej komory architektov ⟶