Slovenská komora architektov

Regionálni zástupcovia

Regionálny zástupca a zástupkyňa je splnomocnenou osobou konať vo vymedzenom rozsahu s orgánmi štátu, s obcami a s inými právnickými osobami v regióne. Menuje ho a odvoláva predstavenstvo z radov povinných členov a členiek komory na neurčitý čas.

Regionálni zástupcovia/ zástupkyne (RZ) sú v zmysle štatútu menovaní pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. Za RZ sa spravidla poverí autorizovaný architekt/ architektka, ktorý majú sídlo ateliéru (kancelárie) v sídle kraja alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Sú ochotní túto činnosť vykonávať a majú osobnostné, materiálne a organizačné predpoklady na jej výkon.

Úlohy a postavenie:

→ sústreďuje členov z regiónu a prenáša informácie od orgánov komory do členskej základne,
→ organizuje regionálne stretnutia členov a členiek komory a stretnutia s verejnosťou,
→ zabezpečuje zasadnutia orgánov komory v regióne a vykonanie autorizačnej skúšky a sľubu, 
→ vybavuje podania a sťažnosti podané v regióne proti členom v regióne,
→ zúčastňuje sa v mene komory miestnych aktivít.

Kontakty:

Banskobystrický kraj
Ing. arch. Roman Turčan
Komenského 15, 974 01  Banská Bystrica
skabbystrica@komarch.sk

Košický kraj
Ing. Ing. arch. Anton Reitzner
Jesenského 26, 040 01 Košice
skakosice@komarch.sk

Prešovský kraj
Ing. arch. Peter Marcinko
Štefánikova 24, 080 01 Prešov
skapresov@komarch.sk

Žilinský kraj
Akad. arch. Dušan Voštenák
Veľká Okružná 62, 010 01 Žilina
skazilina@komarch.sk

 

Súvisiace dokumenty:
Štatút Slovenskej komory architektov ⟶