Slovenská komora architektov

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom komory. Tvoria ho všetky členky a členovia komory a schádza sa raz za dva roky.

POSTAVENIE A ÚLOHY

V zmysle štatútu komory je Valnému zhromaždeniu (VZ) vyhradené najmä:
→ voliť a odvolávať zástupcov komory a členky a členov disciplinárnej komisie,
→ zriaďovať úrad komory a určovať základné pravidlá jeho činnosti,
→ schvaľovať predpisy komory, etický, disciplinárny a volebný poriadok,
→ schvaľovať výšku príspevkov na činnosť orgánov komory a rozpočet komory,
→ určovať základné smery a rámcové pravidlá medzinárodnej spolupráce.

Ročenka SKA / Správa o činnosti 2021 - 2023 ⟶

XXII. ZASADNUTIE VZ SKA (2023) / uznesenie ⟶

Pozri aj:
Štatút Slovenskej komory architektov ⟶