Slovenská komora architektov

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom komory. Tvoria ho všetky členky a členovia komory a schádza sa raz za dva roky.

POSTAVENIE A ÚLOHY

V zmysle štatútu komory je Valnému zhromaždeniu (VZ) vyhradené najmä:
→ voliť a odvolávať zástupcov komory a členky a členov disciplinárnej komisie,
→ zriaďovať úrad komory a určovať základné pravidlá jeho činnosti,
→ schvaľovať predpisy komory, etický, disciplinárny a volebný poriadok,
→ schvaľovať výšku príspevkov na činnosť orgánov komory a rozpočet komory,
→ určovať základné smery a rámcové pravidlá medzinárodnej spolupráce.

 

XXII. ZASADNUTIE VZ SKA (2023)

sa bude konať dňa 13. mája (sobota) 2023 v Bratislave. Viac info čoskoro.
Voľby orgánov na obdobie 2023-2025 ⟶

 

XXI. ZASADNUTIE VZ SKA (2021)

Dňa 19. júna 2021 sa uskutočnilo ostatné zasadnutie Valného zhromaždenia Slovenskej komory architektov (SKA) v aule Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave (Námestie slobody 19, Bratislava). Predmetom rokovania boli aj voľby orgánov SKA na roky 2021-2023 a prerokovanie a schválenie materiálov:

Správa o činnosti Predstavenstva SKA 2019-2020 ⟶
Správa Volebnej komisie 2021 ⟶
Zmena Disciplinárneho poriadku SKA  ⟶
Zmeny Volebného poriadku SKA ⟶
Overená účtovná závierka za roky 2019-2021 ⟶
Návrh rozpočtu SKA 2021-2022 ⟶

Uznesenia ⟶

Súvisiace dokumenty:
Štatút Slovenskej komory architektov ⟶