Slovenská komora architektov

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia je výkonným orgánom komory pre výkon disciplinárnej právomoci nad členmi a hosťujúcimi architektmi / architektkami. Má pätnásť členov volených valným zhromaždením na dvojročné funkčné obdobie.

POSTAVENIE A ÚLOHY 

V zmysle štatútu komory sa komisia sa skladá z dvanástich členov/ členiek, ktorí sú autorizovanými architektami/ architektkami a traja ďalší členovia/ členky musia mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo a súčasne nesmú byť členmi/ členkami komory.

Disciplinárnej komisii je vyhradené najmä: 
→ zostavovať mediačné senáty a disciplinárne senáty,
→ viesť evidenciu uložených disciplinárnych opatrení,
→ zahladzovať disciplinárne previnenia a oznamovať autorizačnému výboru uloženie a zahladenie disciplinárneho opatrenia,
→ organizovať prípravu návrhu disciplinárneho a etického poriadku,
→ spolupracovať s Policajným zborom, s daňovými úradmi, so stavebnými úradmi a s inými osobami pri objasňovaní disciplinárnych previnení a priestupkov a pri vyšetrovaní trestných činov.

Možno vás bude zaujímať aj:
Etika, práva a povinnosti →
Ako podať disciplinárny podnet →

Členky a členovia (2023 - 2025):

Ing. arch. Alan Krajčír 
Ing. arch. Marta Kropiláková
Ing. arch. Andrea Macejková
Ing. Peter Pasečný
Ing. arch. Martin Pavelek
Ing. arch. Ľudmila Saudreau
doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD. (predseda)
Ing. arch. Pavel Suchánek
Doc. Ing. Attila Tóth, PhD.
Ing. arch. Lucia Trajterová
Akad. arch. Dušan Voštenák
Ing. arch. Tibor Zelenický

JUDr. Juraj Babiš
JUDr. Katarína Haščáková
JUDr. David Soukeník
JUDr. Anton Staněk

Súvisiace dokumenty:
Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov ⟶
Etický poriadok Slovenskej komory architektov ⟶
Štatút Slovenskej komory architektov ⟶