Slovenská komora architektov

Ako podať disciplinárny podnet

V prípade, ak došlo k porušeniu povinností ustanovených zákonom SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo Štatútom Slovenskej komory architektov, osobou, ktorá je členom/ členkou komory, je na túto osobu možné podať podnet na začatie disciplinárneho konania.

KEDY JE MOŽNÉ PODAŤ PODNET NA DISCIPLINÁRNE KONANIE? 

(1) Podnet môže smerovať len voči členovi/ členke komory. 
(2) Člen/ členka komory, voči ktorému podnet smeruje musí byť v podnete jednoznačne identifikovaný.
(3) Za disciplinárne previnenie sa považuje závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených Zákonom o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch ⟶ alebo štatútom komory, ak nejde o trestný čin alebo priestupok.

Napriek skutočnosti, že nejde o taxatívny výpočet konaní členov/ členiek komory, ktoré je možné považovať za disciplinárne previnenie, pre informáciu sú nižšie uvedené niektoré konania, ktoré identifikuje ako disciplinárne previnenia vo svojich ustanoveniach Štatút slovenskej komory architektov ⟶  Pozri najmä: Závažné porušenie povinností Čl. 9a: Disciplinárne previnenia autorizovaných architektov a hosťujúcich architektov 

AKO PODAŤ DICIPLINÁRNY PODNET?

Podnet na začatie disciplinárneho konania je potrebné písomne adresovať komore:
- korešpondenčne na adresu: Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava alebo
- e-mailom na: komarch@komarch.sk.

Aby mohol byť podnet zo strany príslušných orgánov komory rýchlo a efektívne preskúmaný, je potrebné, aby bol podnet jasný a zrozumiteľný, a podávateľ podnetu špecifikoval:
a) akého konania sa člen / členka komory, voči ktorému podnet smeruje dopustil,
b) aká povinnosť ustanovená zákonom o autorizovaných architektoch alebo štatútom bola týmto konaním člena / členky komory porušená a
c) preukázal vyššie uvedené tvrdenia relevantnými dôkazmi.

ČO BUDE ĎALEJ?

1. V prípade, ak podnet spĺňa požadované náležitosti, je postúpený na vybavenie predbežnému senátu Disciplinárnej komisie komory. Predbežný senát následne podnet zaeviduje a prešetrí. Podávateľ podnetu je vyrozumený o postupe jeho vybavovania. Na účel posúdenia dôvodnosti podnetu je predbežný senát oprávnený vyžiadať si od člena/členky komory a podávateľa/ podávateľky podnetu potrebné doklady a vyjadrenia.

2. Po prešetrení podnetu predbežný senát vypracuje stanovisko, v ktorom navrhne podať návrh na začatie disciplinárneho konania, ak zistí, že člen / členka komory, voči ktorému smeruje podnet sa dopustil disciplinárneho previnenia. Predbežný senát tiež môže v stanovisku navrhnúť vec odložiť, ak zistí, že nie je dôvod na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, pretože:

a) skutok, ktorý je predmetom šetrenia, sa nestal, alebo nie je dokázané, že ho spáchal člen / členka komory podozrivý z disciplinárneho previnenia,
b) skutok, ktorý je predmetom šetrenia, nie je disciplinárnym previnením,
c) disciplinárne previnenie je premlčané,
d) podávateľ podnetu vzal podnet späť (ak je daný dôvod na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, predbežný senát vec nenavrhne odložiť napriek tomu, že podávateľ podnetu vzal podnet späť).

3. Predseda/ predsedníčka komory následne na základe stanoviska predbežného senátu vec odloží alebo uloží predsedovi/ predsedníčke predbežného senátu, aby zabezpečil pre predsedu /predsedničku komory vypracovanie návrhu na začatie disciplinárneho konania proti členovi/ členke komory, voči ktorému smeruje podnet.

4. Dňom doručenia návrhu na začatie disciplinárneho konania Disciplinárnej komisii komory sa začína disciplinárne konanie.

Poznámka:
Podávateľ podnetu nie je účastníkom disciplinárneho konania, avšak komora mu doručí právoplatné rozhodnutie disciplinárneho senátu Disciplinárnej komisie komory.

 

V sekcii Právne normy a dokumenty nájdete kompletné znenie:
→ Informácie pre podávateľa podnetu pre podozrenie z disciplinárneho previnenia
→ Štatútu Slovenskej komory architektov
→ Disciplinárneho poriadku Slovenskej komory architektov
→ Etický poriadok Slovenskej komory architektov