Slovenská komora architektov

Etika, práva a povinnosti

Etika, práva a povinnosti

Vo vedomí spoluzodpovednosti za svet, prírodu a kultúru voči minulým, súčasným a budúcim generáciám; svojej povinnosti ochraňovať záujmy spoločnosti v starostlivosti o výstavbu a vytváranie prostredia, ako jedného zo základných prejavov všeobecnej kultúry tejto spoločnosti a rešpektovania ochrany súkromných záujmov klienta, ďalej v spoluzodpovednosti za starostlivosť o všeobecnú úroveň profesie a o nezávislý, čestný a profesionálny výkon činnosti autorizovaných architektov a architektiek a autorizovaných krajinných architektov a architektiek, a tiež vo vedomí nevyhnutnosti chrániť kolegiálne vzťahy medzi architektmi a architektkami a nutnosti dozoru nad rešpektovaním tejto kolegiality a napokon povinnosti obhajovať stavovské záujmy architektov a architektiek voči spoločnosti, sa komora uzniesla na tomto etickom poriadku.

ETICKÝ PORIADOK ARCHITEKTOV

ustanovuje povinnosti pri výkone povolania vo vzťahu ku:
- spoločnosti,
- architektonickej profesii,
- klientovi,
- ostatným architektom,
- Slovenskej komore architektov.

Všeobecné povinnosti architekta / architektky:

a) usiluje sa vo svojej odbornej praxi sústavne zdokonaľovať svoje odborné vedomosti, poznatky, schopnosti a zručnosti v oblastiach jeho činnosti,
b) usiluje sa o sústavné zvyšovanie odbornej úrovne a estetickej dokonalosti svojej tvorby, architektonického vzdelania, výskumu, odbornej praxe a samostatného výkonu odbornej praxe,
c) vhodným spôsobom podporuje príbuzné umenia a remeslá a prispieva k rozvoju poznatkov a schopností stavebného priemyslu,
d) zabezpečuje vhodnými a účinnými postupmi, vrátane pravidelnej kontroly činnosť svojich spolupracovníkov a zamestnancov, aby ich činnosť bola dostatočne kvalifikovaná a aby tieto osoby mohli vykonávať svoju činnosť dostatočne účinne a účelne.

Ak vykonáva pre architekta prácu jeho zamestnanec alebo niekto iný, kto pracuje pod jeho priamym dohľadom a vedením, architekt dbá, aby táto osoba bola odborne spôsobilá
vykonávať zverenú úlohu a aby bola pod primeranou kontrolou.

POTREBUJETE PORADIŤ V PRÁVNEJ OBLASTI?

Zostavili sme prehľad odpovedí na frekventované otázky, s ktorými sa na nás naši členovia a členky zvyknú obracať.

Nenašli ste, čo potrebujete? V prípade, ak máte záujem konzultovať inú právnu otázku, zašlite nám jej formuláciu na úrad komory: komarch@komarch.sk. Komora svojim členom a členkám ponúka službu právneho poradenstva v rozsahu jednej bezplatnej hodiny právnej konzultácie ročne, ktoré poskytujú spolupracujúci advokáti.

 

Súvisiace dokumenty:
Štatút Slovenskej komory architektov ⟶
Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov ⟶
Etický poriadok Slovenskej komory architektov ⟶

Rovnako pozri:
Zákon Slovenskej národnej rady 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch ⟶