Slovenská komora architektov

Poistenie zodpovednosti

V tejto časti vás chceme informovať o aktivitách predstavenstva vo veci poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone nášho povolania, ktoré je pre autorizovaných architektov povinné v zmysle § 12 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. v znení noviel.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej činnosti vykonávanej podľa príslušných právnych predpisov. 
Z tohto poistenia má poistený právo, aby zvolená poisťovňa za neho nahradila škodu, vzniknutú inému. 


PREČO RENOMIA?

S ohľadom na časom zmenené okolnosti výkonu povolania, najmä na vznik právnických osôb architektov (predovšetkým formou s.r.o.), poistné krytie a vzhľadom na doterajšie skúsenosti s likvidovaním škodových udalostí sa predstavenstvo komory rozhodlo nanovo preskúmať trh poisťovacích maklérov a poisťovní s cieľom zabezpečiť čo možno najlepšiu poistnú zmluvu s optimálnymi sadzbami poistného. 

Na základe tohto prieskumu sme zostali pri maklérskej spoločnosti RENOMIA, s.r.o., ktorá nás zastupovala doteraz, novú zmluvu sme však vyjednali s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.


VÝHODY POISTNEJ ZMLUVY

- výhodnejšie sadzby hromadného poistenia v plnom rozsahu pre členov a členky, ktorí vykonávajú činnosť ako právnické osoby,
- retroaktívne krytie v rozsahu 3 rokov, čo znamená, že toto poistenie sa vzťahuje aj za istých okolností aj na uplatnené nároky na náhradu škody, ktoré vyplývajú z porušenia profesijných povinností, ku ktorým došlo pred začiatkom trvania poistnej doby,
- v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. má zmluvné podmienky pre svojich členov a členky, teda našich kooperantov na projektovej dokumentácii, dojednané aj Slovenská komora stavebných inžinierov.


AKO SA POISTIŤ?

Maklérska spoločnosť vám poradí ako nájsť optimálne poistné krytie, administratívne spracuje vašu žiadosť a zároveň bude zabezpečovať likvidáciu prípadných poistných udalostí. 

Poistenie profesijnej zodpovednosti je možné dojednať vyplnením prihlášky a jej zaslaním v elektronickej forme na spoločnosť RENOMIA, s.r.o. 

Marcela Burešová 
+421 2 5443 1740 / +421 907 781 620 
marcela.buresova@renomia.sk