Slovenská komora architektov

Poistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, je pre autorizované architektky a architektov povinné v zmysle § 12 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. v znení noviel a je základom poistnej ochrany každého architekta.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej činnosti vykonávanej podľa príslušných právnych predpisov. Z tohto poistenia má poistený právo, aby zvolená poisťovňa za neho nahradila škodu, vzniknutú inému. 


Prečo Renomia?

S ohľadom na časom zmenené okolnosti výkonu povolania, najmä na vznik právnických osôb architektov (predovšetkým formou s.r.o.), poistné krytie a vzhľadom na doterajšie skúsenosti s likvidovaním škodových udalostí sa predstavenstvo komory rozhodlo nanovo preskúmať trh poisťovacích maklérov a poisťovní s cieľom zabezpečiť čo možno najlepšiu poistnú zmluvu s optimálnymi sadzbami poistného. 

SKA už niekoľko rokov spolupracuje so spoločnosťou RENOMIA, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti nastavenia optimálneho poistného krytia. V prípade, ak využijete túto ponuku, RENOMIA ďalej administratívne spracuje vašu žiadosť a rovnako zabezpečí likvidáciu prípadných poistných udalostí.


Ako sa poistiť?

V prípade, ak si zvolíte služby spoločnosti RENOMIA, vhodný druh poistenia a komplexné poistné krytie si zabezpečíte online na odkaze Slovenská komora architektov | RENOMIA, ktorý vás prevedie všetkými krokmi a kompletnou dokumentáciou týkajúcou sa poistenia.