Slovenská komora architektov

Výpočet hodnoty zákazky

Slovenská komora architektov vydala svoj prvý honorárový poriadok už 27. marca 1993, krátko po svojom vzniku. Po úpravách a novelizáciách v rokoch 1998, 1999 a 2003, ktoré súviseli najmä so zmenami právnej úpravy vykonávania povolania, musel byť Honorárový poriadok SKA v roku 2005 zrušený.

Dôvodom bolo rozhodnutie Protimonopolného úradu SR, že takýto spôsob stanovovania, resp. odporúčania honorárov, môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže na trhu so službami architektov. Na základe podobných opatrení, vyplývajúcich priamo z právnych predpisov EÚ, boli zrušené všetky honorárové poriadky v členských štátoch EÚ vydávané stavovskými a profesijnými organizáciami, pričom platné zostali len metodické odporúčania bez stanovovania honorárov.

Tento stav platí dodnes a nástroje na stanovenie honorárov nemôžu byť vydávané profesijnými organizáciami. Aj výnimočný, záväzný štatút, ktorý požívalo nemecké vládne nariadenie o službách architektov „Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI“, bol rozhodnutím Súdneho dvora EÚ v roku 2019 vyhlásený za odporujúci platným zmluvám o EÚ a záväznosť výšky honorárov bola zrušená.

Honorárový poriadok SKA bol po jeho zrušení v roku 2005 nahradený Metodickým odporúčaním Slovenskej komory architektov na výpočet honoráru za architektonické služby → Slovenská komora architektov aktuálne spracováva novelizovanú metodiku pre vykonávanie povolania a metodiku na stanovenie honoráru, tak aby boli vhodným modelom pre prácu autorizovaných architektov v čo najširšom rozsahu ich praxe, vrátane verejných zákaziek. 

 

Ďalšie užitočné linky:

Honorár architekta 
- alternatívna pomôcka, ktorá môže slúžiť ako jeden z podkladov na kalkuláciu a overenie honoráru

Program pro stanovení hodnoty projektových prací (kalkulačka)
- nástroj Českej komory architektov na stanovenie predpokladanej časovej náročnosti zákazky a výpočet honoráru, založený na individuálnej hodinovej sadzbe časového honoráru, ktorý je možné tiež primerane použiť na overenie kalkulácie pre rôzne zadania

Standard služeb architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb
- metodický nástroj pre overenie rozsahu a štandardu ponúkaných služieb architekta stanovených cez kalkulačku, vydaný Českou komorou architektov