Slovenská komora architektov

Právne predpisy

A. základná právna úprava pre povolanie autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných územných plánovačov
1. zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. 

B. predpisy z oblasti stavebného práva
1. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p.
2. zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v zn. n. p.
3. vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v zn. n. p.
4. vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v zn. n. p.
5. nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v zn. n. p. 
6. vyhláška č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia

C. ďalšie predpisy súvisiace s výkonom povolania autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných územných plánovačov
1. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. 
2. vyhláška č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty v zn. n. p. 
3. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. 
4. zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v zn. n. p. 
5. zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zn. n. p. 
6. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zn. n. p. 
7. zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v zn. n. p. 
8. zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. 
9. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zn. n. p. 
10. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zn. n. p.
11. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. 
12. zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zn. n. p. 
13. zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v zn. n. p. 
14. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zn. n. p. 

D. ďalšie právne predpisy
1. zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v zn. n. p. 
§ 244 Porušovanie zákazu konkurencie
§ 248a Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky
§ 249 Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva
§ 251 Neoprávnené podnikanie
§ 283 Porušovanie autorského práva
§ 299a Neoprávnené uskutočňovanie stavby
§ 300, § 301 Ohrozenie a poškodenie životného prostredia
§ 306 Porušovanie ochrany stromov a krov
§ 347 Nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon a prekladateľský úkon
§ 348 Marenie výkonu úradného rozhodnutia
§ 352 Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky

2. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zn. n. p. 
§ 21 ods. 1 písm. b), c), i), j)
§ 24 ods. 1 písm. a)
§ 32 ods. 1 písm. b)
§ 45 ods. 1
§ 46