Slovenská komora architektov

Knižka použitia pečiatky

Knižku použitia pečiatky vyplňuje každá autorizovaná osoba, ktorá zložila sľub a bolo jej vydané autorizačné osvedčenie spolu s pečiatkou. Knižka nadobudla účinnosť 1. januára 2003 na základe rozhodnutia Autorizačnej komisie Slovenskej komory architektov 5. novembra 2002.

Knižka použitia pečiatky (tlačivo) ⟶

 

Aký je postup?

V Knižke použitia pečiatky sa zazanamenáva každé použitie pečiatky. Vnútorné listy sa vypisujú priebežne. 

Do knižky sa zaznamenáva aj ukončená výkonová fáza akcie /aj v rozpracovanosti/, jeden záznam platí pre použitie pečiatky vo všetkých častiach písomnosti/dokumentu.

Pri dlhom názve písomnosti/dokumentu možno pokračovať aj na ďalšom riadku tabuľky, poradovým číslom sa potom označí aj nasledujúce použitie pečiatky.

Nevyplnené záznamy o použití pečiatky /listy - tabuľky/, vložené do knižky, sú formulárom, ktorý v nezmenenej podobe možno rozmnožovať na účely vedenia záznamov o použití pečiatky.

Pri počítačovom spracovaní tabuliek je potrebné najneskôr do konca každého kalendárneho roka jednotlivé listy vytlačiť a zaradiť do obálky knižky.

Po vypísaní listu si originál autorizovaný architekt / architektka ponechá a fotokópiu zašle na úrad komory na založenie do osobného spisu.

Poučenie:

Táto knižka je dokladom o každom použití pečiatky autorizovaného architekta. Nezaznamenanie odtlačenia pečiatky v knižke použitia pečiatky je disciplinárnym previnením.

Vedenie knižky bude priebežne kontrolovať autorizačná komisia komory. Knižka zároveň preukazuje nepretržitosť vykonávania odborných činností vo výstavbe.

Pečiatku používajte na osvedčovanie písomností/dokumentu, ktoré sú výsledkom Vašej odbornej činnosti, na ktoré máte autorizáciu, najmä na osvedčovanie:
a/ projektovej dokumentácie stavieb,
b/ návrhov územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
c/ odborných posudkov, odborných odhadov a dobrozdaní,
d/ podaní v konaní vedenom na orgáne územného plánovania alebo na stavebnom úrade,
e/ iných písomností obsahujúcich architektonické, konštrukčné a technické riešenia určené na úradné konanie, alebo ako plnenie
objednávateľovi,
f/ iných písomnosti, o ktorých tak rozhodne komora.

Upozornenie:

Pečiatku nepoužívajte na osvedčovanie písomností obchodnoprávneho, občianskoprávneho a daňovoprávneho charakteru, najmä na zmluvách, faktúrach, účtovných dokladoch, daňových a majetkových priznaniach, korešpodencii.

 

Máte otázku?
V prípade nejasností vám radi pomôžeme na telefónnych číslach úradu komory ⟶