Slovenská komora architektov

Štandardy služieb architekta SKA

Reforma poskytovania služieb autorizovaného architekta Slovenskej komory architektov

Projekt reformy "Poskytovanie služieb architekta SKA" prináša potrebné metodické zmeny v spôsobe vykonávania povolania architekta. Nová metodika má za cieľ, prirodzeným a medzinárodne zaužívaným spôsobom, pomenovať postupy práce architekta a priblížiť tak architektonickú profesiu na Slovensku prevládajúcej európskej dobrej praxi.

Reforma je výsledkom viacročnej práce a stavovskej diskusie a postihuje všetky oblasti od fázovania, cez zmluvnú prax, stanovenie honoráru, až po autorskoprávne aspekty práce architekta.

Prihlásením sa k európskym štandardom výkonu povolania a tiež k odporúčaniam Architektonickej rady Európy sa Slovenská komora architektov touto iniciatívou usiluje o systémové zlepšenie podmienok práce pre svojich členov.

Reforma je založená na štyroch hlavných princípoch nových štandardov:

1) Služby architekta, pozostávajúce zo základných, ďalších a dodatočných služieb architekta, ako základný princíp vykonávania povolania,

2) Fázy služieb architekta, ako ucelené „balíčky hodnôt“, poskytované architektmi v procese prípravy a realizácie projektov pre klientov,

3) Zmluva o poskytovaní služieb architekta, ako vzor novej formy zmluvy medzi architektom a klientom,

4) Oddelená licenčná prax na štandardné použitia architektonického diela v súlade so zmluvou a na jeho neštandardné a budúce použitia.

Fázy služieb architekta FS 0 až FS 8 sú navrhnuté tak, aby vyjadrovali celý rozsah služieb poskytovaných architektmi:

FS 0    Iniciovanie
FS 1    Zadanie
FS 2    Koncept
FS 3    Návrh
FS 4    Povoľovanie
FS 5    Príprava výstavby
FS 6    Výstavba
FS 7    Odovzdanie a kolaudácia
FS 8    Užívanie
 

Fázy sú bližšie špecifikované v Pláne služieb architekta SKA a podrobne budú vymedzené v Štandardoch služieb architekta SKA.

Aktuálne sú k dispozícii nasledovné vzorové dokumenty ⟶

•      Zmluva o poskytovaní služieb architekta (ZoPSA) SKA - vzor A 
•      Príloha č. 2 ZoPSA SKA – Zmluvné služby architekta SKA
•      Plán služieb architekta (PSA) SKA
•      Reforma poskytovania služieb architekta SKA - prezentácia

Reforma reaguje na legislatívne zmeny vo výstavbe a územnom plánovaní a je premietnutá aj do novely zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ktorej účinnosť bola aktuálne odložená. Situácia s novými právnymi predpismi vo výstavbe je v súčasnosti stále nejasná. V nadväznosti na nové zákony a vznikajúcu prax budú postupne pripravené ďalšie vzorové dokumenty komory, vrátane podrobnej metodiky pre poskytovanie služieb architektov a aplikácie na nápočet primeraných honorárov.

Predstavenstvo SKA pripravuje tiež vzorovú zmluvu špeciálne určenú pre poskytovanie služieb architekta pre verejných obstarávateľov, ktorá bude zohľadňovať špecifické podmienky zákaziek financovaných z verejných zdrojov.

Dokumenty sú poskytované ako výhľadové vzorové podklady na voľné použitie a sú priebežne aktualizované a dopĺňané. Ich využitie je dobrovoľné a nezakladá žiadne právne nároky voči subjektom, ktoré vzorové dokumenty vypracovali.

Reforma nie je zázračným „medikamentom“ na ťažkosti a chyby súčasnej praxe preberané z minulosti. Je ponukou na nahradenie niektorých nevyhovujúcich rutín a vzťahov pri vykonávaní profesie osvedčenými postupmi, spolu so snahou o rozšírenie honorovanej kreatívnej práce architektov v procesoch prípravy, zhotovovania a zmien stavieb. Úspech zavádzania nových štandardov bude závisieť predovšetkým od stavovskej súdržnosti profesie a ochoty nás architektov prijať a aplikovať zmeny smerujúce k priblíženiu vykonávania povolania k obvyklým európskym modelom.

Vaše postrehy a pripomienky k reforme a vzorovým dokumentom radi privítame na reforma@komarch.sk.