Slovenská komora architektov

Profesijné vzdelávanie architektov

Profesijné vzdelávanie architektov

Najbližšie podujatia (priebežne dopĺňame) ⟶

Jednou zo základných úloh komory je, v zmysle jej štatútu, dbať o rast odbornosti autorizovaných architektov a architektiek a organizovať ich celoživotné odborné vzdelávanie, v rozsahu požadovanom reprezentatívnymi medzinárodnými architektonickými organizáciami. Súčasne, povinnosťou členov a členiek komory je zúčastňovať sa na sústavnom vzdelávaní, ktoré SKA organizuje. Túto úlohu SKA napĺňa prostredníctvom Systému Profesijného vzdelávania architektov (PVA), v súlade s prerokovanou koncepciou.

O aké typy podujatí ide?

SKA každoročne vypracuje ponuku spravidla 4 podujatí, ktoré napĺňajú strategické priority stanovené predstavenstvom a zverejní ich na svojej webovej stránke. SKA môže do systému PVA zaradiť aj iné podujatia a to vzhľadom na ich vysoký odborný kredit alebo v prípade, že vystupuje v pozícii odborného garanta, partnera podujatia, či prevezme nad podujatím záštitu.

Kreditový systém/ kategórie podujatí 

Vzdelávacie podujatia (semináre, webináre, konferencie, školenia a pod.) sú dostupné ako pre autorizované osoby, tak aj pre záujemcov, ktorí nie sú členmi a členkami SKA. V prípade, že je absolvovanie podujatia spojené s účastníckym poplatkom, členovia a členky SKA sa takýchto podujatí spravidla účastnia za zvýhodnených podmienok. 

A (20 kreditov) / Podujatia organizované SKA 

Spravidla semináre, konferencie a školenia pripravené a organizované SKA, v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov (ISKA), ktoré reflektujú aktuálne témy definované predstavenstvom SKA na dané obdobie.  

Technicko-organizačné zabezpečenie podujatia schvaľuje predstavenstvo SKA, na návrh Výboru pre profesijné vzdelávanie. Náklady spojené s podujatím sú hradené z rozpočtu SKA, z príspevkov partnerov podujatia a z účastníckych poplatkov.

B (10 kreditov) / Podujatia spoluorganizované SKA 

Spravidla semináre, konferencie a školenia organizované inými subjektmi, SKA sa podieľa na ich dramaturgii, alebo vystupuje ako odborný garant. 

V prípade záujmu, organizačno – technické zabezpečenie realizuje Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA), v rozsahu požiadavky organizátora. Náklady spojené s podujatím sú hradené organizátorom.

C (5 kreditov) / Iné podujatia v prípade:

Spravidla semináre, konferencie a školenia organizované externými subjektami môžu byť zaradené do Systému PVA v prípade súčasného splnenia nasledovných kritérií:

• jedná sa o odborné podujatie, ktorého podstatnú časť netvorí produktová prezentácia a

• aspoň jeden z rečníkov je nezávislý odborný garant/ garantka — autorizovaný architekt/ architekta, autorizovaný krajinný architekt/ architekta alebo odborník/ odborníčka z akademického prostredia.

V prípade záujmu, organizačno – technické zabezpečenie realizuje Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA), v rozsahu požiadavky organizátora. Náklady spojené s podujatím sú hradené organizátorom.

 

Chcem sa zúčastňovať vzdelávania ⟶
Som organizátor a chcem požiadať o záštitu / zaradenie môjho podujatia do PVA ⟶

Súvisiace dokumenty:
Systém profesijného vzdelávania architektov (PVA) ⟶
Pravidlá predstavenstva pre zaradovanie podujatí do PVA ⟶
Potvrdenie o absolvovaní podujatia zaradeného do PVA ⟶
Štatút Slovenskej komora architektov ⟶

Máte otázku?
V prípade nejasností vám radi pomôžeme na telefónnych číslach úradu komory ⟶