Slovenská komora architektov

Vzdelávanie

Vzdelávanie

PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE ARCHITEKTOV

Jednou zo základných úloh komory je, v zmysle jej štatútu, dbať o rast odbornosti autorizovaných architektov a architektiek a organizovať ich celoživotné odborné vzdelávanie, v rozsahu požadovanom reprezentatívnymi medzinárodnými architektonickými organizáciami. Súčasne, povinnosťou členov a členiek komory je zúčastňovať sa na sústavnom vzdelávaní, ktoré SKA organizuje. Túto úlohu SKA napĺňa prostredníctvom Systému Profesijného vzdelávania architektov (PVA), v súlade s prerokovanou koncepciou.

O AKÉ TYPY PODUJATÍ IDE?

SKA každoročne vypracuje ponuku spravidla 4 podujatí, ktoré napĺňajú strategické priority stanovené predstavenstvom a zverejní ich na svojej webovej stránke. SKA môže do systému PVA zaradiť aj iné podujatia a to vzhľadom na ich vysoký odborný kredit alebo v prípade, že vystupuje v pozícii odborného garanta, partnera podujatia, či prevezme nad podujatím záštitu.

KREDITOVÝ SYSTÉM / KATEGÓRIE PODUJATÍ

Vzdelávacie podujatia (semináre, webináre, konferencie, školenia a pod.) sú dostupné ako pre autorizované osoby, tak aj pre záujemcov, ktorí nie sú našimi členmi a členkami. V prípade, že je absolvovanie podujatia spojené s účastníckym poplatkom, členovia a členky SKA sa takýchto podujatí spravidla účastnia za zvýhodnených podmienok. 

A (20 kreditov) / Podujatia organizované SKA 
- napĺňajú strategické priority stanovené predstavenstvom 

B (10 kreditov) / Podujatia spoluorganizované SKA 
- SKA sa podieľa na dramaturgii / alebo vystupuje ako odborný garant / príp. udelí záštitu

C (5 kreditov) / Iné podujatia v prípade:
- ak sa nejedná o produktovú prezentáciu
- aspoň jeden z rečníkov je nezávislý odborný garant (autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt alebo odborník z akademického prostredia)

Mám záujem sa zúčastňovať vzdelávania ⟶
Mám záujem o zaradenie môjho podujatia do PVA ⟶

 

Súvisiace dokumenty:
Systém profesijného vzdelávania architektov (PVA) ⟶
Pravidlá predstavenstva pre zaradovanie podujatí do PVA ⟶
Príloha žiadosti o zaradenie architektonického diela do Registra architektonických diel (RAD) ⟶
Potvrdenie o absolvovaní podujatia zaradeného do PVA ⟶
Štatút Slovenskej komora architektov ⟶

Máte otázky?

Soňa Wagnerová
konzultácie

Michaela Fillová
produkcia podujatí