Slovenská komora architektov

Vzdelávanie autorizovaných osôb

ČO ZNAMENÁ, ŽE MÁM POVINNOSŤ SA VZDELÁVAŤ?

V zmysle štatútu komory je celoživotné odborné vzdelávanie pre autorizované osoby, tzv. Profesijné vzdelávanie architektov (PVA) povinné. 
Povinnosťou členov a členiek komory je zúčastňovať sa PVA, kedy súčet kreditov získaných za dva za sebou nasledujúce kalendárne roky predstavuje min. 20. 

 

AKO ZÍSKAM KREDITY?

Podujatia s uvedením ich kategorizácie a počtom kreditov uvádza komora na svojom webovom sídle. Spravidla o nich informuje prostredníctvom newsletterov.
Po absolvovaní podujatia zaradeného do PVA má organizátor povinnosť vystaviť účastníkovi potvrdenie o jeho absolvovaní.

Upozornenie:
Archivácia potvrdení v rámci tohto plnenia je zodpovednosťou autorizovanej osoby, ktorá aktivitu absolvovala. 
Komora môže svojich členov vyzvať ku kontrole plnenia si svojej povinnosti, teda k predloženiu potvrdení, ktoré túto deklarujú.

 

Súvisice dokumenty nájdete v sekcii Právne normy a dokumenty →
- Systém Profesijného vzdelávania architektov (PVA)
- Potvrdenie organizátora o účasti autorizovaného architekta na podujatí (vzor)