Slovenská komora architektov

Chcem sa profesijne vzdelávať

ČO ZNAMENÁ, ŽE MÁM POVINNOSŤ SA VZDELÁVAŤ?

Celoživotné odborné vzdelávanie pre autorizované osoby je v zmysle Štatútu SKA povinné. Jednou zo základných úloh komory je dbať o rast odbornosti autorizovaných architektov a architektiek a organizovať ich celoživotné odborné vzdelávanie, v rozsahu požadovanom reprezentatívnymi medzinárodnými architektonickými organizáciami.

AKO KREDITOVÝ SYSTÉM FUNGUJE?

Podujatia s uvedením ich kategorizácie a počtom kreditov uvádza komora na svojom webovom sídle. O vybraných podujatiach informuje prostredníctvom svojich newsletterov a sociálnych sietí. Autorizované osoby si zostavujú vzdelávací plán z ponuky komory, na základe vlastných preferencií. 

Každý AA/AKA absolvuje podujatia zaradené do systému PVA tak, aby súčet kreditov získaných za dva za sebou nasledujúce kalendárne roky bol 20, pričom za jednotlivé podujatia je možné získať kredity nasledovne:

Podujatie kategórie A 20 kreditov
Podujatie kategórie B 10 kreditov
Podujatie kategórie C 5 kreditov

Podmienkou je absolvovanie aspoň jedného podujatia typu A, alebo B.

Po absolvovaní podujatia zaradeného do PVA má organizátor povinnosť vystaviť účastníkovi potvrdenie o jeho absolvovaní (predpísaný vzor poskytuje komora). Komora vedie zoznam účastníkov na základe prezenčných listín dodaných organizátorom.

Upozornenie:
Archivácia potvrdení v rámci tohto plnenia je zodpovednosťou autorizovanej osoby, ktorá aktivitu absolvovala. Komora môže svojich členov a členky vyzvať ku kontrole plnenia si svojej povinnosti, teda k predloženiu potvrdení, ktoré túto deklarujú.

 

Ponuka vzdelávacích podujatí zaradených do PVA ⟶

Nie je naša ponuka pre vás dostatočne zaujímavá? Návrhy tém uvítame na: wagnerova@komarch.sk.