Slovenská komora architektov

Ako požiadam SKA o odbornú záštitu?

Žiadosť o udelenie odbornej záštity podáva organizátor podujatia elektronicky, vyplnením online formulára na webovej stránke SKA, v termíne najneskôr 6 týždňov pred plánovaným termínom konania. (V prípade, nedodržania lehoty SKA nezaručuje zabezpečenie propagácie podujatia v plnom rozsahu).

- SKA prevezme nad podujatím záštitu vzhľadom na jeho vysoký odborný kredit, alebo vystupuje v pozícii odborného garanta, či partnera podujatia. 

- prevzatí záštity nad podujatím rozhoduje, na návrh Výboru pre profesijné vzdelávanie, predstavenstvo SKA na svojom zasadnutí, ktoré sa koná spravidla raz mesačne.

Postup je rovnaký ako pri žiadosti o zaradenie podujatia do PVA ⟶

 

Máte otázky?

Soňa Wagnerová
konzultácie