Slovenská komora architektov

Som organizátor podujatia a žiadam o zaradenie do PVA

Som organizátor podujatia a žiadam o zaradenie do PVA

O zaradení podujatia do PVA rozhoduje predstavenstvo SKA, na základe odporúčania Výboru pre profesijné vzdelávanie architektov, ktorý na základe predloženej žiadosti rozhodne o jeho odbornej kredibilite.

(1)  Vyplňte žiadosť a o záštitu/ zaradenie podujatia do PVA najneskôr 6 týždňov pred plánovaným termínom konania podujatia a najneskôr do prvého pondelka v mesiaci. (V prípade, nedodržania lehoty SKA nezaručuje zabezpečenie propagácie podujatia v plnom rozsahu).

(2) Výbor pre profesijné vzdelávanie, na základe predložených podkladov, posúdi odborný kredit podujatia a súlad aktivity s koncepciou vzdelávania architektov a ne/odporučí predstavenstvu SKA jej schválenie a zaradenie do PVA. 

(3) Tajomniík/-čka výboru vás bude emailom informovať o rozhodnutí, príp. o zaradení podujatia do kategórie (B/C) a dohodne s vami ďalšie kroky.

 

Aké typy podujatia zaraďuje komora do PVA?

Aktuálnu ponuku podujatí zverejňujeme na našich webových stránkách.

 

Uverejníte moje podujatie na webovej stránke SKA?

Všetky podujatia zaradené do Systému PVA budú zverejnené na webovom sídle SKA. 

Na základe objednávky prostredníctvom online formulára môže byť podujatie prezentované aj ďalšími mediálnymi kanálmi SKA (sociálne siete, newsfilter). Výbor pre profesijné vzdelávanie si vyhradzuje právo individuálneho posúdenia žiadosti.

 

Možnosti organizačno-technického zabazpečenia

Ponuku organizačno – technického zabezpečenia realizuje Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA), v rozsahu požiadavky organizátora. 

Náklady spojené s podujatím sú hradené organizátorom, v závislosti od rozsahu požadovaných služieb (tzv. „Základný”, “rozšírený” alebo „prémiový” balíček + doplnkové služby). Podrobná špecifikácia je súčasťou online žiadosti o zaradenie podujatia do PVA (viď vyššie).

Pozn.: V prípade, že je hlavným organizátorom podujatia partner CE ZA AR alebo partner SKA, „Základný“ balíček služieb SKA je súčasťou vzájomného plnenia.

 

Máte otázky?

Soňa Wagnerová
konzultácie