Slovenská komora architektov

Som organizátor podujatia a žiadam o zaradenie do PVA

SOM ORGANIZÁTOR PODUJATIA A ŽIADAM O ZARADENIE DO PVA

O zaradení podujatia do PVA rozhoduje predstavenstvo SKA, na základe odporúčania Výboru pre profesijné vzdelávanie architektov, ktorý na základe predloženej žiadosti rozhodne o jeho odbornej kredibilite.

(1)  Vyplňte žiadosť a o záštitu/ zaradenie podujatia do PVA najneskôr 30 dní pred plánovaným termínom konania podujatia a najneskôr do prvého pondelka v mesiaci.

(2) Výbor pre profesijné vzdelávanie, na základe predložených podkladov, posúdi odborný kredit podujatia a súlad aktivity s koncepciou vzdelávania architektov a ne/odporučí predstavenstvu SKA jej schválenie a zaradenie do PVA.

(3) Referent/-ka vás bude emailom informovať o rozhodnutí, príp. o zaradení podujatia do kategórie (B/C) a dohodne s vami ďalšie kroky.

AKÉ TYPY PODUJATÍ ZARAĎUJE KOMORA DO PVA?

Aktuálnu ponuku podujatí zverejňujeme na našich webových stránkách v sekcii Informácie ⟶

UVEREJNÍTE MOJE PODUJATIE NA WEBOVEJ STRÁNKE SKA?

Podujatia, ktoré sú uverejnené v ponuke vzdelávacích podujatí na našej webovej stránke sú zaradené do tzv. Systému Profesijného vzdelávania architektov (postup žiadosti o zaradenie viď vyššie). Spravidla o nich informujeme prostredníctvom newsfiltra, ktorí adresujeme našej členskej základni. A čo sociálne siete? Prihliadnúc na odbornú kredibilitu podujatia komora zváži jeho prezentáciu na svojich sociálnych sieťach.

 

Máte otázky?

Soňa Wagnerová
konzultácie