Slovenská komora architektov

Členské príspevky

AKÁ JE VÝŠKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU?
Výsku ročného príspevku člena / členky na činnosť komory upravuje čl. 11, 12 a 12 c) Štatútu komory. Vypočítajte si ho našou interaktívnou kalkulačkou →

TERMÍN ÚHRADY
Príspevok sa považuje za uhradený včas, ak je najneskôr 30.4.2021 riadne zadaný príkaz na prevod finančných prostriedkov zodpovedajúcich sume splatného príspevku.

AKO HO UHRADÍM?
1/ bankovým prevodom na účet komory

Slovenská komora architektov
Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
č. ú.: 2664000037/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
VS: autorizačné číslo architekta / architektky
KS: 0558
Do poznámky: meno a priezvisko

2/ v hotovosti na úrade komory
3/ na pošte poštovou poukážkou

ÚČTOVNÝ DOKLAD
Náležitosti účtovného dokladu spĺňa list, ktorý sme adresovali všetkým členom a členkám emailom dňa 5.2.2021 ako pripomienku termínu úhrady členského príspevku.
Je možné si ho stiahnúť v sekcii Právne normy a adokumenty:
Členské príspevky 2021 AA a KA - účtovný doklad →
Členské príspevky 2021 DC - účtovný doklad →

ČO SA STANE, AK NEUHRADÍM V TERMÍNE?

Autorizované osoby:
1/ Suma príspevkov uhradených po 30.4. sa zvyšuje o 25% z plného základného príspevku.
2/ Po 6 mesiacoch od stanoveného termínu úhrady (30.4.) komora zasiela v zmysle zákona písomnú výzvu, kedy je potrebné najneskôr do 1 mesiaca po prevzaní výzvy, príspevok s navýšením uhradiť. V prípade, že príspevok nebude v danej lehote uhradený, obdržíte rozhodnutie Autorizačného výboru o vyčiarknutí zo zoznamu autorizovaných osôb.

Dobrovoľní členovia a členky:
Nezaplatením príspevku do stanoveného termínu úhrady (30.4.), dobrovoľné členstvo v komore zaniká. (Opätovne môže vzniknúť len po úhrade všetkých záväzkov voči komore.)

ÚĽAVY Z VÝŠKY PRÍSPEVKU
Príspevky nemožno odpustiť ani znížiť. Na základe podaného návrhu do 30.4.2021 je možné povoliť odklad zaplatenia príspevku, najneskôr však do 30.9.2021. O návrhu rozhoduje predstavenstvo komory.
Autorizované osoby môžu požiadať o uľavu z výšky sumy v prípadoch, ktoré sú uvedené v štatúte komory (12 c)) v termíne do 30.4. predložením príslušného potvrdenia.


Súviace dokumenty nájdete v sekcii Právne normy a dokumenty →
Príloha č. 1 - Tabuľka platenia členských príspevkov 2021 →
Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA →
Štatút Slovenskej komory architektov →

 

Máte otázku? V prípade nejasností vám radi pomôžeme na telefónnych číslach úradu komory →