Slovenská komora architektov

Členské príspevky

AKÁ JE VÝŠKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU?

Výšku ročného príspevku členov na činnosť komory upravuje čl. 11, 12 a 12 c) Štatútu komory. Vypočítajte si ho našou interaktívnou kalkulačkou →

TERMÍN ÚHRADY 30. APRÍL

Príspevok sa považuje za uhradený včas, ak je najneskôr 30. 4. riadne zadaný príkaz na prevod finančných prostriedkov zodpovedajúcich sume splatného príspevku.

AKO HO UHRADÍM?

(1) cez platobnú bránu - viď personalizovaný email s pripomienkou zo dňa 30. 1. 2024
(2) bankovým prevodom

Slovenská komora architektov
Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
č. ú.: 2664000037/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
VS: autorizačné číslo architekta / architektky
KS: 0558
Do poznámky: meno a priezvisko

(3) v hotovosti na úrade komory
(4) na pošte poštovou poukážkou

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Náležitosti účtovného dokladu spĺňa list, ktorý adresujeme všetkým členom a členkám emailom ako pripomienku termínu úhrady členského príspevku.

ČO SA STANE, AK NEUHRADÍM V TERMÍNE?

Autorizované osoby:
(1) Suma príspevkov uhradených po 30. 4. sa zvyšuje o 25% z plného základného príspevku.
(2) Po 6 mesiacoch od stanoveného termínu úhrady (30. 4.) komora zasiela v zmysle zákona písomnú výzvu, kedy je potrebné najneskôr do 1 mesiaca po prevzaní výzvy, príspevok s navýšením uhradiť. V prípade, že príspevok nebude v danej lehote uhradený, obdržíte rozhodnutie Autorizačného výboru o vyčiarknutí zo zoznamu autorizovaných osôb.

Dobrovoľní členovia a členky:
Nezaplatením príspevku do stanoveného termínu úhrady (30. 4.), dobrovoľné členstvo v komore zaniká.

ÚĽAVY Z VÝŠKY PRÍSPEVKU

Príspevky nemožno odpustiť ani znížiť. Na základe podaného návrhu do 30. 4. je možné povoliť odklad zaplatenia príspevku, najneskôr však do 30. 9. O návrhu rozhoduje predstavenstvo komory. Autorizované osoby môžu požiadať o uľavu z výšky sumy v prípadoch, ktoré sú uvedené v štatúte komory (12 c)) v termíne do 15. 4. predložením príslušného potvrdenia.

Súviace dokumenty ⟶
Príloha č. 1 - Tabuľka platenia členských príspevkov na rok 2024  
Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA    
Štatút Slovenskej komory architektov
Členské príspevky 2024 AA a KA - účtovný doklad
Členské príspevky 2024 DC - účtovný doklad 
Členské príspevky 2023 AA a KA - účtovný doklad 
Členské príspevky 2023 DC - účtovný doklad

Máte otázku?
V prípade nejasností vám radi pomôžeme na telefónnych číslach úradu komory ⟶