Slovenská komora architektov

Čo je krajinná architektúra

Záhradní a krajinní architekti vykonávajú prieskum, poradenstvo, plánovanie, projektovanie a správu krajiny a to v zastavanom aj nezastavanom území vrátane jej ochrany pri rešpektovaní udržateľného vývoja. Pre profesiu záhradného a krajinného architekta je vyžadované vzdelanie v obore záhradnej a krajinnej architektúry.

AKÉ ÚLOHY RIEŠI TÁTO PROFESIA?

1. tvorí teórie a metódy krajinného plánovania, navrhovania a riadenia na úrovni miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej

2. tvorí teórie, metódy, zásady, plány a návrhy pre národné parky a iné chránené alebo rekreačné oblasti

3. tvorí teórie a metódy hodnotenia životného prostredia, plánovania, navrhovania a riadenia kultúrnej alebo historickej krajiny, parkov a záhrad

4. plánovanie, navrhovanie, správa funkčných a estetických riešení v nezastavanom a zastavanom území (zahŕňajúcom súkromné a verejné priestory, parky, záhrady, pešie zóny, námestia, obytné štvrte, cintoríny, pamätníky, turistické, komerčné, priemyslové a vzdelávacie komplexy, ihriská a športoviská, zoologické záhrady, botanické záhrady, rekreačné oblasti a poľnohospodárske farmy)

5. podieľa sa na plánovaní, estetickom a funkčnom navrhovaní a umiestňovaní takých objektov, ako sú cesty, priehrady, energetické a ďalšie veľké rozvojové projekty

6. krajinné hodnotenie vrátane environmentálnych a vizuálnych dopadov rozvojových stratégii a projektových zámerov

7. návrhy vhodných riešení týkajúcich sa kvality a využívania zastavaného územia v mestských, prímestských a vidieckych oblastiach a tvorba návrhov, projektov a pracovných skíc, špecifikácia prác, prepočtov ceny, časového harmonogramu

8. vykonávanie autorského dozoru tak, aby bol zaistený súlad s plánmi, špecifikáciou prác, rozpočtom a časovým harmonogramom

9. riadenie výskumu, krajinného plánovania, projektov, príprava odborných prednášok a technických správ, tvorba rozvojových programov, výučba a poradenstvo v otázkach týkajúcich sa záhradnej a krajinnej architektúry vrátane aplikácie GIS technológii a diaľkového prieskumu zeme, krajinnej ekológie a príslušnej legislatívy (IFLA, 2003).

 

ROZSAH OPRÁVNENIA KRAJINNÉHO ARCHITEKTA

Rozsah vybraných činností, ktoré môže autorizovaný krajinný architekt vykonávať určuje zákon 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch podľa § 4a Krajinní architekti.

Krajinný architekt je oprávnený na:

a) vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na spracúvanie krajinnoekologických plánov,

b) spoluprácu na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci,

c) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie diel záhradnej a krajinnej architektúry a projektovej dokumentácie obnovy a úpravy pamiatok záhradného umenia v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme a na navrhovanie rekonštrukcie historických parkov, záhrad, špeciálnych plôch zelene a verejných priestorov,

d) navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na urbánne prostredie a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny,

e) výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa dokumentácie územného rozhodnutia a podľa schválenej projektovej dokumentácie,

f) poskytovanie súvisiacich služieb, najmä na poskytovanie odborného poradenstva investorom a vlastníkom pozemkov, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní diel záhradnej a krajinnej architektúry,

g) grafické spracúvanie a modelovanie diel krajinnej a záhradnej architektúry vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,

h) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní týkajúcich sa diel záhradnej a krajinnej architektúry.