Slovenská komora architektov

Spoluautorstvo

Spoluautori sú dvaja alebo viacerí autori, ktorí vytvorili tvorivou duševnou činnosťou jediné dielo tak, že nie je možné od seba odlíšiť tvorivé vklady jednotlivých autorov a použiť ich ako samostatné diela. Práva k dielu im patria spoločne a nerozdielne, t.j. každému rovnako. Spoluautorom môže byť aj neautorizovaný architekt, nakoľko autorom je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je AA.

Spoluautori sa môžu dohodnúť, že pri nakladaní s dielom ich bude zastupovať v ich mene a na ich účet niektorý zo spoluautorov. Takto udelené plnomocenstvo musí mať písomnú formu. 

Od spoluautorstva je potrebné odlíšiť tzv. spojené diela. So súhlasom autorov možno spojiť dve alebo viaceré samostatné diela do jedného celku, ktorý bude použitý spôsobom, v rozsahu a v čase podľa dohody autorov. Rozdiel spočíva teda v tom, že autori spájajú dva samostatné diela do jedného celku ( napr. dom autora A s domom autora B).  S dielami spojenými do jedného celku nakladajú autori spoločne, ak nie je dohodnuté medzi nimi inak. Odporúčame, aby takáto dohoda mala písomnú formu a jej obsahom bolo najmä určenie konkrétneho rozsahu oprávnení toho, ktorého autora pri nakladaní so spojením dielom. Práva autorov nakladať s (samostatnými) dielami, ktoré boli spojené zostávajú nedotknuté.