Slovenská komora architektov

Zahŕňa licencia na použitie diela aj súhlas na zásah do diela?

Licenčnou zmluvou autor udeľuje súhlas na výkon svojich výhradných majetkových autorských práv, ktoré sú upravené v § 19 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „AZ“). Náležitosti licenčnej zmluvy upravuje § 65 a nasl. AZ.

Svojim členom odporúčame, aby každá licenčná zmluva obsahovala najmä spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4 AZ, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia, odmenu alebo spôsob jej určenia a v neposlednom rade rozsah licencie a určenie, či sa udeľuje licencia výhradná alebo nevýhradná. V prípade udelenia výhradnej licencie je potrebné takúto zmluvu uzavrieť v písomnej forme.

V prípade, ak ako autor udeľujete súhlas na zásah do vášho diela, je potrebné udeliť jednostranný súhlas v zmysle §18 ods. 5 AZ, nakoľko sa jedná o zásah do výhradných osobnostných práv autora. Osobnostné práva autora sú vymedzené v § 18 AZ. Takýto súhlas teda nie je licenciou v zmysle § 65 a nasl. AZ. Uvedená právna úprava ale nevylučuje, aby tento právny úkon bol aj súčasťou licenčnej zmluvy.

Svojim členom ale odporúčame, aby bol tento súhlas explicitne vymedzený, resp. je žiadúce, aby bolo presne určené na aký zásah do svojich osobnostných práv udeľujete ako autor súhlas.