Slovenská komora architektov

Spory o autorstvo a oprávnenia komory 

Spory o autorstvo je oprávnený rozhodovať výlučne všeobecný súd SR na základe žaloby o určenie autorstva.

Každý člen komory je ale oprávnený v prípade potreby obrátiť sa na komoru so žiadosťou o poskytnutie pomoci napr. vo forme uskutočnenia stretnutia sporových strán za účelom dosiahnutia zmieru.

Takéto riešenie sporov medzi členmi komory šetrí nie len čas a finančné náklady spojené s iniciovaním súdneho konania, ale rovnako aj prispieva k dodržiavaniu aj interných stavovských predpisov komory a v neposlednom rade napomáha šíreniu dobrého mena architektúry.