Slovenská komora architektov

Zdôvodnenie pracovnej mobility architektov / COVID-19

Potrebujete vykonávať svoju činnosť mimo svojho ateliéru?

Na základe požiadaviek viacerých z vás, našich členov a členiek, ktorí boli príslušníkmi polície vyzvaní, aby zdôvodnili svoju pracovnú mobilitu, sme za účelom preukázania dôvodu vášho pohybu mimo sídlo vášho ateliéru, napriek platným epidemiologickým obmedzeniam, pripravili vyjadrenie SKA k povahe výkonu povolania architekt, ako aj formulár, ktorý si môžete sami vyplniť:

- Vyjadrenie SKA k povahe výkonu povolania architekt v súvislosti s epidemiologickými obmedzeniami

- Potvrdenie a čestné prehlásenie architekta o oprávnenosti výkonu činností mimo sídla ateliéru / formulár