Slovenská komora architektov

Autorský dohľad

Autor má právo na autorskú korektúru svojho diela. V prípade architektonického diela je autorskou korektúrou dozor podľa § 33 ods. 8 AZ. Zhotoviteľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, je povinný umožniť autorovi tohto diela dohľad nad zhotovením stavby, ak o to autor požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami zhotoviteľa stavby.

Zhotoviteľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, je teda povinný umožniť autorovi tohto diela dohľad nad zhotovením stavby, ak o to autor požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami zhotoviteľa stavby. Čo môže by v rozpore s oprávnenými záujmami stavby je potrebné posúdiť v konkrétnom prípade individuálne. 

Zákon nerieši prípadné finančné nároky autora za výkon autorského dohľadu. Ak sa investor zmluvne zaviazal za autorský dohľad platiť odmenu v určenej výške a túto svoju povinnosť prestane plniť, uvedené konanie bude potrebné posudzovať ako porušenie zmluvných záväzkov a teda investor sa dostane do omeškania s plnením povinností (tomu zodpovedá nárok na zaplatenie dlžnej sumy, úroky z omeškania, prípadne dojednané zmluvné pokuty a pod.).