Slovenská komora architektov

Výkon iných činností autorizovanej osoby

Aj napriek tomu, že by sa na prvý pohľad mohlo javiť, že autorizácia oprávňuje AA, resp. AKA aj na výkon ďalších činností, ktoré odborne a vecne súvisia v výkonom povolania, nie je tomu tak. Právne predpisy v niekoľkých prípadoch vyžadujú pre výkon určených príbuzných činností odbornú spôsobilosť overenú, resp. získanú osobitnou skúškou, ktorú samotná autorizácia v zmysle ZoAA nepokrýva, prípadne zápisom do iného zoznamu vedenom inou autoritou. Inak povedané, hoci ako odborne spôsobilá osoba má AA, resp. AKA v určitom prípade splnené odborné podmienky na výkon danej činnosti, je potrebné, aby na získanie oprávnenia na tento výkon absolvoval ďalšiu skúšku alebo zápis. Táto môže byť v konkrétnom prípade doplnená aj o podmienku absolvovania určenej dĺžky praxe v obore.

 

a.       Spracovanie územnoplánovacích podkladov AA a zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi  odborne spôsobilou osobou 

Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie môže byť iba AA ( §4 písm. c) ZoAA), nie aj AKA. AKA má právo podieľať sa na tvorbe príslušnej dokumentácie, ale nemôže byť osobou, ktorá spracuje a overí kompletnú územnoplánovaciu dokumentáciu svojou okrúhlou pečiatkou. V zmysle § 4a ZoAA je totiž AKA oprávnený iba na vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na spracúvanie krajinoekologických plánov a na spoluprácu na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci. 

Na spracovanie urbanistických štúdií, ktoré nie sú územnoplánovacím podkladom použiteľným podľa zákona, odborná spôsobilosť nie je potrebná.

Od spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie je potrebné odlíšiť obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie.  V zmysle § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov platí, že obce a samosprávne kraje zabezpečujú obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie.  

Podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti ďalej upravuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 436/2000 Z.z. v platnom znení. V zmysle príslušných ustanovení platí, že ak je žiadateľom o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti obstarávateľa územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie AA nevzťahuje sa naňho povinnosť absolvovania odbornej prípravy. Rovnako ako iní žiadatelia ale musí spĺňať podmienky § 2 Vyhlášky – vzdelanie príslušného smeru, prax a bezúhonnosť.  Žiadateľ sa stáva odborne spôsobilou osobou, ak úspešne absolvoval skúšku a následne ho ministerstvo ( v súčasnosti Ministerstvo dopravy a výstavby SR) zapíše do registra odborne spôsobilých osôb, ktorý zverejňuje ministerstvo najmenej raz ročne vo svojom vestníku. 

 

b.       Vypracovanie dokumentácie ochrana prírody podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (pre AKA)  

Medzi dokumentáciu ochrany prírody a krajiny zaraďujeme o.i. aj dokumenty územného systému ekologickej stability, dokumenty starostlivosti o dreviny. 

Kvalifikačne môžu byť na výkon týchto činností spôsobilí aj AKA. Aj v tomto prípade ale platí, že na výkon tejto činnosti nepostačuje iba autorizácia AKA. Vyžaduje sa zápis v zozname odborne spôsobilých osôb, nakoľko dokumentáciu ochrany prírody a krajiny podľa § 54  príslušného zákona vyhotovuje organizácia ochrany prírody alebo fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná ministerstvom v osobitnom zozname - odborne spôsobilá osoba. 

Tento zoznam každoročne uverejňuje Ministerstvo životného prostredia vo svojom vestníku a zverejňuje na svojom webovom sídle.  Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti zapísať do zoznamu fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má na uvedenú činnosť kvalifikačné predpoklady a je bezúhonná. Podmienkou zápisu teda nie je aj úspešné absolvovanie osobitnej skúšky odbornej spôsobilosti. 

K žiadosti o zápis je o.i. potrebné doložiť výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, overený doklad o dosiahnutom vzdelaní, doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke jeho odbornej praxe, iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, najmä overený doklad o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti, prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva svoju činnosť.