Slovenská komora architektov

Pojem "cena a odmena" a "režijná odmena" v súťaži a jej daňové konotácie

Pojem "režijná odmena" je v Súťažnom poriadku SKA (čl. 6 ods. 2 písm. d) definovaný ako prípadná náhrada nákladov na návrh pre účastníkov, ktorých návrhy splnili podmienky, ale nezískali cenu ani odmenu. Podľa čl. 13 ods. 5, režijná odmena návrhu sa určí primerane k požadovanej podrobnosti návrhu, rozsahu jeho spracovania, časovej náročnosti na potrebné výkony a k nákladom spojeným s vyhotovením súťažného návrhu. Ak súťažné podmienky neurčia inak, rovnaká režijná odmena sa priznáva každému súťažnému návrhu, ktorý splnil súťažné podmienky.

Z pojmového uchopenia režijnej odmeny a zo spôsobu, akým je upravený postup určenia jej výšky, možno usudzovať, že sa jedná o synonymum pojmu "skicovné". Teda, je to finančná čiastka, ktorá môže byť v súťaži vyplácaná účastníkom, ktorí splnili nejaké, vopred (v súťažných podmienkach) stanovené podmienky. Jej výška je pre všetkých účastníkov, ktorí splnia podmienky pre jej vyplatenie, rovnaká, neslúži na vytvorenie poradia medzi účastníkmi a jej vyplácanie sa vykonáva na základe samotného splnenia vopred daných podmienok a nie na základe rozhodnutia poroty. Porota výšku režijnej odmeny nemôže zmeniť, ani jej vyplatenie vylúčiť.

Vzhľadom k tomu, že výška režijnej odmeny, ktorá bude v súťaži vyplácaná, sa musí určovať v závislosti od požadovanej podrobnosti návrhu, rozsahu jeho spracovania, časovej náročnosti a nákladov spojených s vypracovaním súťažného návrhu, máme za to, že z pohľadu opodstatnenosti tohto plnenia pôjde o kompenzáciu úsilia, ktoré v súťaži účastník vynaložil na vypracovanie súťažného návrhu. Preto sa bude z daňového hľadiska príjem z režijnej odmeny považovať za príjem z vytvorenia diela na objednávku podľa § 91 zákona č. 185/2015 Autorského zákona v zn. n. p. (ďalej v texte ako "AZ"), ktoré má byť použité na účely súťaže návrhov. Tento príjem zodpovedá zaradeniu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ďalej v texte ako "ZDP"). Uvedené zaradenie príjmu z režijnej odmeny robí jej charakter iný, než je charakter ceny a odmeny, ktoré sú z pohľadu daňového práva príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. j) ZDP.

Na rozdiel od príjmu z ceny alebo odmeny, v prípade režijnej odmeny je možné zaplatiť daň z príjmu inak ako jej zrazením vyhlasovateľom. Na tento účel môžu vyhlasovateľ a účastník uzavrieť dohodu podľa § 43 ods. 3 písm. h) ZDP s poukazom na § 43 ods. 14 ZDP o nezaplatení dane zrážkovou formou. Uvedená dohoda môže byť zahrnutá v texte súťažných podmienok. Je na vyhlasovateľovi, či súhlasí s uzavretím tejto dohody a teda vyplatením režijnej odmeny účastníkovi bez zrazenia dane.

Ak by vyhlasovateľ vyplatil režijnú odmenu účastníkovi bez zrazenia dane, účastník by z nej následne mohol vyplácať členov autorského tímu ako zhotoviteľov diela na objednávku (§ 91 AZ) a im vyplatené sumy ako daňové výdavky odpočítať od vlastného daňového základu.

Na druhej strane, keď vyhlasovateľ vypláca režijnú odmenu po zrazení dane z príjmu, účastník ju dostane po zdanení, a teda, ak by ju následne chcel vyplácať členom autorského tímu ako odmenu za zhotovenie diela na objednávku (§ 91 AZ), nemohol by si o im vyplatené čiastky znížiť svoj daňový základ, lebo túto daň z príjmu by neplatil na základe daňového priznania, ale bola už zaplatená zrážkou. Každý z členov autorského tímu by následne musel zdaniť svoj prijatý podiel na režijnej odmene. Tým by v konečnom dôsledku dochádzalo k dvojitému zdaneniu príjmu z režijnej odmeny.

Spôsob, ktorým je možné tomuto dvojitému zdaneniu predísť, je nevyplácať členom autorského tímu ich "podiely" na režijnej odmene z titulu odmeny za vytvorenie diela (§ 91 AZ), ale z titulu rozdelenia si finančnej čiastky, ktorú spoločným úsilím nadobudli. Podkladom na vyplatenie podielu na režijnej odmene bude zmluva, v ktorej sa účastník s členmi autorského tímu dohodol, že spoločným úsilím vypracujú súťažný návrh, ktorý účastník podá do súťaže návrhov, a v prípade, ak v súťaži získajú cenu / odmenu / režijnú odmenu, rozdelia si ju podľa kľúča, ktorý je v zmluve uvedený.

Napokon treba dodať, že na rozdiel od ceny a odmeny, režijná odmena sa vypláca ako protihodnota za dojednané a dodané plnenie. Preto, ak je účastník platcom DPH, režijná odmena sa navyšuje o DPH. Z dôvodu navyšovania o DPH je potrebné, aby účastník - platca DPH vystavil vyhlasovateľovi faktúru.