Slovenská komora architektov

Postup registrácie diela

(1) Zaslanie vyplnenej Žiadosti o zaradenie architektonického diela do Registra architektonických diel (RAD) ⟶ na komarch@komarch.sk.
(2) Úhrada manipulačného poplatku - jeho výšku upravuje dokument Úhrady za výkony Slovenskej komory architektov ⟶

HOTOVO - ČO ĎALEJ?

V prípade, ak dielo spĺňa všetky požiadavky na jeho zapísanie do registra a po úhrade manipulačného poplatku, SKA dielo zverejní v databáze na svojej webovej stránke ⟶

Upozornenie:
SKA od roku 2020 pristúpila k zjednodušeniu administrácie registrácie do RAD pre prihlasovateľov do Ceny za architektúru CE ZA AR ⟶. Formulár prihlasovania do CE ZA AR sme zlúčili s formulárom registrácie diela do RAD. Poplatok ako aj registrácia do RAD je teda súčasťou prihlásenia diela do CE ZA AR a proces zverejnenia v RAD prebehne automaticky a premietne sa v portfóliu člena alebo členky SKA.

Pozri aj:
Štatút Registra architektonických diel (RAD) ⟶

Máte otázku?
V prípade nejasností vám radi pomôžeme na telefónnych číslach úradu komory ⟶