Slovenská komora architektov

Podmienky registrácie diela

Register architektonických diel (RAD) vedie Slovenská komora architektov (SKA) na svojej webovej stránke ⟶ a je verejne prístupný. Obsahuje diela, ktoré ich autori a autorky vytvorili v čase svojho členstva v SKA a pred vznikom ich členstva v komore.  

KTO MÔŽE DIELA REGISTROVAŤ?

V registri sú vedené diela autorov a autoriek, ktorí sú riadnymi členmi a členkami SKA. Návrh na umiestnenie diela do RAD podáva autor alebo autorka, ich dedič alebo iná oprávnená osoba.

PREČO BY SOM MAL/A SVOJE DIELA REGISTROVAŤ?

Zverejnenie diela je dôležitým okamihom v prípadnom procese dokazovania autorstva diela. Ak niekto po zverejnení bude o sebe tvrdiť, že je autorom diela, bude to on, kto bude musieť svoje autorstvo preukázať, nakoľko zo zákona platí tzv. vyvrátiteľná domienka autorstva a za autora sa považuje ten, kto je na diele uvedený ako autor obvyklým spôsobom vo vzťahu k dielu. Nemenej dôležitá je možnosť prezentácie vlastnej práce verejnosti, a teda využitie platformy RAD ako portfólia reprezentatívnych výstupov vlastnej tvorby. (Pre viac pozri Autorskoprávna ochrana autorského diela ⟶)

OK, ROZUMIEM. AKÉ DIELA MÔŽEM REGISTROVAŤ?

Architektonickým dielom sa rozumie najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu bez ohľadu na prípadný stupeň rozpracovanosti, kvality alebo formy. Dielo musí byť ale vždy výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Môže sa teda jednať o ideový návrh, štúdiu, ako aj realizáciu diela (novostavba, prestavba, interiér a pod.). Skutočnosť, či ale bolo dielo realizované nie je rozhodujúca.  

Dobre. Tak ako postupovať ⟶

Súvisiace dokumenty ⟶
Štatút Registra architektonických diel
Úhrady za výkony Slovenskej komory architektov

Máte otázku?
V prípade nejasností vám radi pomôžeme na telefónnych číslach úradu komory ⟶