Slovenská komora architektov

Je stavebný úrad oprávnený žiadať overenú fotokópiu autorizačného osvedčenia ako prílohu žiadosti k stavebnému povoleniu?

V zmysle § 13 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch platí, že dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné písomnosti, ktoré sú výsledkom činnosti architektov a inžinierov, sú pre úradné účely verejnými listinami, ak je na nich vlastnoručný podpis pôvodcu a odtlačok jeho úradnej pečiatky.

Architekti a inžinieri v zmysle zákona teda používajú na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili práve odtlačok svojej úradnej pečiatky (§ 14 zákona o autorizovaných architektoch) a nie sú povinní predkladať ďalšie listiny na preukázanie svojho oprávnenia na výkon svojej činnosti pre potreby stavebného konania.

Zároveň platí, že obsah dokumentácie, ktorú treba priložiť k žiadosti o stavebné povolenie jasne definuje § 8, resp. § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) platí, že sa o.i. prikladá iba projektová dokumentácia vypracovaná projektantom v príslušnom počte vyhotovení, nie jeho autorizačné osvedčenie.