Slovak Chamber of Architects

Seminár pre žiadateľov

Úrad SKA pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky pravidelne usporadúva seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov a žiadateľky na písomný test a ústnu časť skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)

Cieľovou skupinou semináru sú prioritne žiadatelia a žiadateľky o vykonanie autorizačnej skúšky. Avšak vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekt, ponúka komora možnosť členom a členkám sa semináru rovnako zúčastniť, a to za zvýhodnených podmienok, v rámci systému Profesijného vzdelávania architektov.

Najbližší seminár ⟶
formát hybrid (online + prezenčne)

Registrácia⟶

Program (zmena vyhradená):

PODKLADY KU SKÚŠKE:
- Ako postupovať pri registrácii na skúšku?
- Podklady ku skúške – požiadavky na vzdelanie a prax
- Náležitosti portfólia a ústna časť skúšky

PRÍPRAVA NA PÍSOMNÚ ČASŤ:
- Slovenská komora architektov - forma samosprávy, postavenie a úlohy úradu
- Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
- Stavebný zákon a s ním súvisiace právne predpisy
- Úvod do Autorsko–právnej ochrany architektonického diela

VÝKON POVOLANIA:
- Etika výkonu povolania architekt
- Formy výkonu povolania
- Metodika stanovenia honoráru
- Uznávanie odborných kvalifikácií a mobilita architektov v EÚ
- Profesijné poistenie pri výkone činnosti autorizovaného architekta
- Súťaže návrhov

Účastnícky poplatok:
členky a členovia SKA: 50 € / ostatní: 100 €
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
KS: 0558
VS: dátum semináru (DDMMRR)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

 

Tešíme sa na Vás!

 

Upozornenie:

(1) Na sledovanie semináru online je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na https://zoom.us.

(2) Slovenská komora architektov spravidla webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.

Poznámka:

Webinár je zaradený do Profesijného vzdelávania architektov v kategórii A (20 kreditov). Potvrdenie o absolvovaní zasielame po skončení podujatia.

Upozorňujeme (členov a členky SKA), že za úspešné absolvovanie online podujatia po registrácii naň sa považuje:
(1) prihlásenie sa cez doručený odkaz včas, t.j. v avizovanom čase začiatku podujatia,
(2) a účasť na podujatí v jeho plnej dĺžke.
V inom prípade účastník nedeklaruje svoju účasť na podujatí, a teda nespĺňa podmienky pre pridelenie stanovených kreditov.

 

Kontakty:
Soňa Wagnerová
konzultácie k webináru

Eva Martanovičová
konzultácie náležitostí ku skúške

Peter Krajčovič
technická podpora