Slovak Chamber of Architects
Revitaizácia lokality „Snežienka“
15. 10. – 10. 1. 2020 3 years ago

Revitaizácia lokality „Snežienka“

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 28. 8. 2019 with the number KA-489/2019.

Mestská časť Bratislava- Nové Mesto vyhlásila v októbri 2019 verejnú ideovú jednokolovú kombinovanú súťaž na návrh revitalizácie lokality „Snežienka“.

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlásilo v januári 2020 verejnú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž na návrh expozície Kniežacia hrobka. 

Predmetom súťaže je ideový návrh oživenia a obnovy, resp. novostavby objektu „Snežienka“ a jeho bezprostredného zázemia, vrátane jeho začlenenia do prírodného rekreačno-oddychového územia Železná studnička, ktorá je súčasťou zóny Horná Mlynská dolina a napojenia objektu „Snežienka“ na údolnú stanicu lanovky na Kamzík.

Porota hodnotila 13 návrhov. Zvíťazil súťažný návrh kolektívu autorov: Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský

Participantation conditions:

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo miesto podnikania 
sa nachádza na území niektorej z členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok.  Účastníkom súťaže je každý, kto podal súťažný návrh v zhode so súťažnými podmienkami. 

Dates:

Announcing the competition: 15. October 2019
Deadline for submission of tenders: 10. January 2020
Estimated date for evaluation of the competition: 24. January 2020
Expected date of announcement and publication of results: 26. January 2020

Jury:

Full members:

Ing.arch. Juraj Krumpolec
Ing. arch. Pavol Paulíny , PhD.
Ing. arch. Lukáš Šíp
Ing.arch. Peter Vaškovič  (dependent on the announcer)
Mgr. Martin Vlačiky, PhD.  (dependent on the announcer)

Substitutes of the jury:

Ing.arch. Vladimír Hrdý
Ing. arch. Tatiana Pifková  (dependent on the announcer)

Experts:

Ing. Matej Dobšovič

Rewards:

odmena: 600 €
odmena: 600 €
odmena: 600 €
prvá cena: 3 000 €
druhá cena: 2 000 €
tretia cena: 1 000 €
zapisnica_hodnotiace_rokovanie_poroty FINAL_BANM_Snezienka_Sutazne_podmienky_2019_10

Contest results:

odmena (600 €) – Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Soňa Havliková, Ing. arch. Alena Tokovicsová, Ing. arch. Zuzana Lauková Závodská

Authors:
Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Alena Tokovicsová, Ing. arch. Soňa Havliková, Ing. arch. Zuzana Lauková Závodská
Jury comment:

Členovia poroty ocenili koncepčný prístup návrhu, ktorý jednoznačne a jasne oddelil (priestorovo, hmotovo i prevádzkovo) návrh novostavby Snežienky od objektu dolnej stanice lanovky. V predmetnom návrhu objekt dolnej stanice lanovky zostal „očistený“, bez prístavieb a dostavieb, čím mu bola priznaná vlastná technická a architektonická identita.
Navrhnuté riešenie novostavby Snežienky však s budovou lanovky architektonicky ani hmotovo nekorešponduje.

Slabinou návrhu je nedostatočné riešenie priľahlých verejných priestorov, ktoré nenesú potrebnú kompozičnú kvalitu a predstavujú skrytý problém urbanistického riešenia návrhu.

odmena (600 €) – 2M ateliér architektúry, s.r.o., Ing. arch. Miroslav Michalica, Bc. Tomáš Pozdech

Authors:
Ing.arch. Miroslav Michalica , Bc. Tomáš Pozdech
Jury comment:

Členovia poroty ocenili inovatívny koncepčný prístup návrhu, ktorý sa jednoznačne vymedzil voči potenciálne predpokladaným a očakávaným návrhom svojím úplne odlišným hmotovo-priestorovým riešením.
Dolná stanica lanovky je v návrhu exponovaná do podoby solitéru technickej stavby.

Problematickým prvkom návrhu je samotný jednotiaci element urbanistického konceptu v podobe navrhnutej pešej lávky, vedenej nad povrchom terénu, „vo vzduchu“, ktorá nemá z prevádzkového a ani funkčného hľadiska žiadne opodstatnenie.

Navrhnutému konceptu chýba aspoň základný návrh architektonického a materiálového riešenia objektov, t.j. možno ho považovať za ideový návrh, ktorého realizácia by si pravdepodobne vyžiadala viacero kompromisov.

odmena (600 €) – Ing. arch. Monika Molnárová, Ing. arch. Stanislav Mokrý, Ing. arch. Jana Raticová

Jury comment:

Členovia poroty ocenili prístup návrhu, ktorý jednoznačne preferoval realizovateľnosť stavby a minimalizáciu nákladov na jeho realizáciu aj za cenu ústupkov z optimálneho urbanistického, architektonického a funkčno-prevádzkového riešenia.

Samotné architektonické riešenie však nie je dostatočne reprezentatívne pre lokalitu Snežienka, ako jedného z ťažiskových území, resp. priestorov Hornej Mlynskej doliny. Navrhnutý objekt „neladí“ s okolitým prírodným prostredím a ani architektonicky nenadväzuje na objekt dolnej stanice lanovky.

V návrhu je významne podcenené riešenie verejných priestorov.

prvá cena (3 000 €) – Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský

Authors:
Jury comment:

Členovia poroty ocenili vysokú kvalitu urbanistického a architektonického riešenia nového objektu Snežienky a nadväzných verejných priestorov. Významným faktorom ocenenia návrhu bolo, že návrh ponúkol vytvorenie „ikonickej architektúry“, t. j. reprezentatívneho objektu, ktorý by bol jasne identifikovateľný s lokalitou Snežienka.

Členovia poroty ocenili aj navrhnutú formu nového objektu, jej vlastné, identické, hmotovo-priestorové riešenie, nadväzuje na existujúci objekt dolnej stanice lanovky, pričom navrhnutá nová terasa prepája obe stavby do kompaktného harmonického architektonického celku.

Jednoznačne a principiálne oceneným bol návrh „horizontality“ navrhnutej novej terasy, ktorá by, okrem komunikačných možností a príležitostí, ponúkla aj možnosti ochrany návštevníkov pred nepriazňami počasia.

Členovia poroty vyzdvihli aj prevádzkové súvislosti návrhu a riešenie navrhnutého nového objektu Snežienky ako drevostavby, t.j. stavby založenej na návrhu nosných i nenosných konštrukcií na báze kvalitných drevených prvkov a materiálov. Navrhnuté riešenie drevostavby môže významným spôsobom eliminovať potenciálne negatívne vplyvy realizácie stavby na okolité prírodné prostredie (drevostavba môže byť realizovaná ako „skladačka“ prvkov zhotovených mimo lokality realizácie).

Členovia poroty vyjadrili obavu, že navrhnutý objekt so svojím zázemím môže byť vzhľadom na svoje materiálové riešenie finančne náročnejší na vlastnú realizáciu.

druhá cena (2 000 €) – Ing. arch. Zuzana Benková, Ing. arch. Andrej Kocian, Ing. arch. Tomáš Lučkanič

Authors:
Ing. arch. Andrej Kocian, Ing. arch. Tomáš Lučkanič, Ing. arch. Zuzana Benková
Jury comment:

Členovia poroty ocenili urbanistické a architektonické kvality návrhu, ktorý prináša návrh otvoreného konceptu dvoch samostatných objektov a návrh úplne nového verejného priestoru, prírodného amfiteátra v bezprostrednom zázemí novej Snežienky, orientovaného do kľudovej prírodno-oddychovej polohy, resp. do polohy nadväzujúcej na lesný masív Malých Karpát.

Architektonický výraz navrhnutej stavby, vrátane jej materiálového riešenia, sú primerané širšie vnímanej lokality Snežienka.

Prínosom do diskusie o budúcnosti Snežienky je návrh, aby boli oddelené, resp. prevádzkovo, ale aj priestorovo a hmotovo odčlenené funkcie verejných služieb (informačné centrum so zázemím ako prístavba k objektu dolnej stanice lanovky) od komerčne využívateľných a zhodnotiteľných priestorov (zariadenia verejného stravovania, viacfunkčná miestnosť so zázemím, atď., ako samostatný objekt).

Problémom návrhu je veľký objem a zložité dispozičné riešenie nového objektu Snežienky. Čiastočná redukcia objemu tohto objektu, resp. úprava jej priestorového umiestnenia, by mohla vyriešiť aj kompozičný problém stiesneného vstupu do navrhnutého prírodného amfiteátra.

tretia cena (1 000 €) – Ing. arch. Martin Donoval, Ing. arch. František Dorko, Bc. Zuzana Kopiláková, Ing. arch. Pavol Vodkerti, Ing. arch. Marek Kľučár

Authors:
Ing.arch. Martin Donoval , Ing. Ing. arch. Marek Kľučár , Ing. arch. František Dorko, Bc. Zuzana Kopiláková, Ing. arch. Pavol Vodkerti
Jury comment:

Členovia poroty ocenili návrh nových verejných priestorov v zázemí nového objektu Snežienky a návrh objektu „prívetivého“ k jeho návštevníkom, ktorý by mohol poskytnúť svojím návštevníkom viacero možností trávenia voľného času.

Členovia poroty pozitívne hodnotili variabilitu navrhnutého dispozičného riešenia objektu, najmä priestoru viacúčelovej sály, a tiež plošnú a ekonomickú (tým pádom aj energetickú) efektivitu celého návrhu; pričom rozsah lokalitného programu bol v návrhu dodržaný.

Problémom, ktorý sa však dá riešiť, môže byť návrh viacerých schodísk, resp. bariérových prístupov k niektorým prevádzkam či obslužným celkom.