Kedy je autorizovaný architekt oprávnený na výkon činnosti stavebného dozoru?

V zmysle § 4 písm. d) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení (ďalej len „ZoAA“) platí: „Architekt je oprávnený na vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru4b)“. Uvedené ustanovenie je potrebné vykladať priamo s ustanovením § 44 ods. 2 a § 46b zákona č. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SZ“).

V zmysle § 44 ods. 2. resp. § 46b SZ platí, že jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Na uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien, drobných stavieb a ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len „kvalifikovaná osoba“), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky. Toto oprávnenie sa vzťahuje na jednoduchú stavbu v zmysle ustanovenia § 139b ods. 1 písm. b) a c) SZ a na drobné stavby upravené v ustanovení §139b ods. 7 a 8 SZ

V kontexte uvedených zákonných článkov platí, že autorizovaný architekt je oprávnený vykonávať na požiadanie autorský dohľad. Stavebný dozor je autorizovaný architekt oprávnený vykonávať pri realizácii určených jednoduchých stavieb a ich zmien, resp. drobných stavieb a ich zmien. V prípade, ak sa realizuje stavba, ktorú v zmysle SZ nie je možné považovať ani za jednoduchú, ani drobnú, je potrebné, aby osoba vykonávajúca stavebný dozor mala oprávnenie na výkon stavebného dozoru získaný vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebný dozor. Tieto skúšky odborne, technicky aj organizačne zastrešuje Slovenská komora stavebných inžinierov.

CEZAAR