Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
Kodanské poučenie pre budúcnosť - 10 zásad pri výstavbe, plánovaní a rozvoji zastavaného prostredia

Kodanské poučenie pre budúcnosť - 10 zásad pri výstavbe, plánovaní a rozvoji zastavaného prostredia

Svetový kongres architektov UIA, ktorý sa konal 2. až 6. júla 2023 v Kodani, sa skončil "Kodanskými poučeniami pre budúcnosť". Ide o 10 zásad pre rýchlu a radikálnu zmenu zastavaného prostredia,  s cieľom dosiahnuť 17 cieľov udržateľného rozvoja podľa cieľov OSN.

Kongres ukázal, že sú tu prítomné architektonické postupy, ktoré prispievajú k udržateľnosti rozvoja a kvalite života. Zastavané prostredie je nedeliteľnou súčasťou súčasných výziev, je hlavným konzumentom energie a prírodných zdrojov, ako aj producentom primárneho odpadu. Samotné stavebníctvo sa podieľa markantnými 40 % na celosvetových emisiách CO2 a 35 % na celkovom množstve odpadu, čo si vyžaduje neodkladné opatrenia.

"K cieľom trvalo udržateľného rozvoja musí preto nevyhnutne prispieť aj stavebné prostredie. Spôsob, akým v tejto oblasti ako architekti konáme, musí byť odvážny - dokonca radikálny v porovnaní so súčasnou praxou. V dokumente "The Copenhagen Lessons" predstavuje kongres UIA 10 zásad pri výstavbe, plánovaní a rozvoji zastavaného prostredia. Zahrávame sa so zdravím planéty a v ohrození sú základné ľudské potreby. Nemáme čas nazvyš," uviedla Natalie Mossin, predsedníčka kongresu UIA.

 

10 zásad, na ktorých môžete stavať:

 

1. Dôstojnosť a zastúpenie všetkých ľudí je v architektúre základom. V exluzivite nie je krása.

2. Pri výstavbe, plánovaní a rozvoji zastavaného prostredia musíme v prvom rade myslieť na ľudí z ohrozených skupín.

3. Existujúce, vybudované stavebné a urbánne štruktúry sa musia vždy znovu využiť.

4. Žiadna nová výstavba na „zelených lúkach“.

5. Prírodné ekosystémy a produkcia potravín musia byť zachované bez ohľadu na zastavaný kontext. 

6. Pri výstavbe sa nesmie používať žiadny nový nerastný materiál, ak je možná jeho recyklácia z existujúcej stavby/lokality.

7. Pri výstavbe sa nesmie produkovať ani na mieste ponechávať žiadny odpad.

8. Pri získavaní materiálov na výstavbu sú prioritou miestne obnoviteľné zdroje materiálov.

9. Pri všetkom, čo staviame, musí zachytávanie uhlíka prevyšovať uhlíkovú stopu výstavby.

10. Pri rozvoji, plánovaní a výstavbe zastavaného prostredia musí mať každá činnosť pozitívny vplyv na vodné ekosystémy a zásobovanie čistou vodou.

 

https://www.uia-architectes.org/en/news/copenhagen-lessons/

Mohlo by vás zaujímať