Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
Podporujeme Rok pre klímu (Year of Climate Care)

Podporujeme Rok pre klímu (Year of Climate Care)

Rok pre klímu je projektom a iniciatívou inšpirovanou celosvetovými environmentálnymi hnutiami a diskusiou o zmene klímy a jej vplyve na komunity. Koncepčné pozadie poskytujú témy iniciatívy Nový európsky Bauhaus.

Zámerom je podpora a rozvoj aktivít kreatívneho a vzdelávacieho sektora s cieľom predchádzať negatívnym dopadom klimatických zmien v spoločenskom, kultúrnom a každodennom živote a podporiť prechod spoločnosti do bezuhlíkovej budúcnosti, vzdelávanie o klimatických zmenách a o tom, ako sa s nimi vyrovnať.

Očakávaný dlhodobý výsledok je, že organizátori a partneri projektu vytvoria distribuovanú medziodborovú platformu na výmenu poznatkov a spoluprácu medzi kreatívnym, vzdelávacím a inými sektormi.

Pojem climate care (starostlivosť o klímu) je už známy, jeho princípom je v záujme aktívneho prístupu k problémom používať aj pozitívny pojem popri zaužívaných termínoch climate crisis a climate change a zamerať pozornosť na dôležitú oblasť starostlivosti (care).

 

Hlavné cieľové skupiny

Profesionáli v oblasti vzdelávania (educators) = komunita odborníkov v oblasti vzdelávania, formálneho a neformálneho vzdelávania

Tvorcovia = zástupcovia kreatívneho sektora (creatives) = medzi nimi sú architekti, dizajnéri, umelci, teoretici, kurátori

Zástupcovia komunít (stakeholders) = zástupcovia miestnej samosprávy, lídri a zástupcovia komunít, politickí predstavitelia

 

Program v roku 2022

Séria podujatí – diskusie, prednášky, workshopy, návštevy zahraničných expertov, stretnutia

Experimentálna letná klimatická akadémia

Umelecké výskumné rezidencie

 

Štruktúra programu

Program metaforicky nasleduje prirodzený ročný cyklus v našich geografických podmienkach.

Jar bude venovaná vzdelávaniu, novým profesiám, ktoré sú potrebné pre proces zmeny, novým predmetom a učebným programom na školách, celoživotnému vzdelávaniu profesionálov, ktorí môžu prispieť k zmene.

Leto bude obdobím pre klimatickú akadémiu ako intenzívne miesto a čas na výmenu informácií, skúseností. Akadémia bude zameraná na kreatívny sektor, na aktivity v oblasti architektúry a dizajnu, ktoré spájajú futuristicky, no zároveň pragmaticky zamerané riešenia problémov klimatickej zmeny.

Jeseň sa zameria na tvorcov, je obdobím, ktoré je charakteristické intenzívnym kultúrnym dianím. Do programu budú zapojené kreatívne centrá a súčasťou bude medzinárodná konferencia.

Zima ako obdobie, kedy je potrebné myslieť na ďalší rok (roky), prepojí odborníčky a odborníkov z oblasti politiky, aj komunálnej a regionálnej, prizve do dialógu zástupcov rôznych komunít a aktivít, ktoré sa venujú starostlivosti o klímu a životné prostredie.

 

Iniciátormi projektu

sú Goetheho inštitút a Francúzsky inštitút v Bratislave s podporou a aktívnou spoluprácou viacerých miestnych aktérov, kultúrnych organizácií, neformálnych skupín a jednotlivých odborníkov, vzdelávacích inštitúcií zameraných na architektúru, dizajn, umenie a iné kreatívne odvetvia.

Okrem Slovenskej komory architektov ide o: Academy of fine Arts Vienna, Anténa, sieť pre nezávislú kultúru, EUNIC Cluster Bratislava, Festival Nasuti, Francúzsky inštitút na Slovensku, Goethe-Institut Bratislava, Impact Academy, Manifest 2020, Nová Cvernovka, Punkt, Slovenské centrum dizajnu.

 

https://yearofclimate.care/

 

30 rokov komory a #regenerácia

Motto #regenerácia sa popri komunikačnej línii #zelenáprearchitekturu stáva ústredným motívom, ktoré si SKA pre svoju činnosť v roku 2022, kedy oslavuje 30. výročie svojho vzniku, osvojuje. Nielen ľudia regenerujú svoje sily a kondíciu, platí to aj o stavbách a mestách. Kým vlastné sily regenerujeme individuálne, regenerácia miest, vidieka a samotnej architektúry si vyžaduje spoločné úsilie. Dnes platí, že táto úloha už nemôže ostať iba na pleciach komunít a práce architektov, ale je potrebná rovnako aj cieľavedomá angažovanosť samospráv, verejnej a štátnej správy. Obnova komplexnou regeneráciou je cestou zodpovedného prístupu environmentálne a spoločensky zodpovednej výstavby ako aj cestou zvyšovania kvality života a zdravia obyvateľstva.  

 

Mohlo by vás zaujímať