Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Výstavba bytového komplexu na sídlisku KVP  , Košice
02. 1. – 05. 2. 2019 pred 5 rokov

Výstavba bytového komplexu na sídlisku KVP  , Košice

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 19. 12. 2018 pod číslom KA-657/2018.

ANDROMEDA INVEST, s.r.o. vyhlasil v januári 2019 užšiu projektovú jednokolovú kombinovanú súťaž na návrh bytového komplexu na sídlisku KVP v Košiciach.

Účelom súťaže je výber najvhodnejšieho riešenia bytového komplexu a občianskej vybavenosti na pozemku investora o výmere 27765 m2 na sídlisku KVP v Košiciach na základe kritérií hodnotenia v zmysle odseku o súťažných podmienkach.

Porota hodnotila 8 návrhov z vyzvaných súťažiacich. Zvíťazil súťažný návrh od architektonického štúdia- re:architekti studio, Praha.

 

Okruh účastníkov:

Účastníkom súťaže môže byť každý uchádzač alebo tím – kolektív zložený z architekta, resp. kolektívu architektov, občanov Európskej únie, ktorí ku dňu vypísania spĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť –autorizáciu podľa §3 a §4 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov na spracovanie ÚPP a ÚPD. U kolektívu postačuje, ak túto podmienku splňuje minimálne jeden člen autorského kolektívu. Požiadavku na odbornú spôsobilosť vyhlasovateľ požaduje predložiť v kópii autorizačného osvedčenia. Nesplnenie požadovanej požiadavky a podmienky pre účasť v súťaži je dôvodom na vylúčenie zo súťaže. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 2. január 2019
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 5. február 2019
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 28. február 2019
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 5. marec 2019

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Viktor Malinovský , PhD.
Ing.arch. Irakli Eristavi
Ing. Ing. arch. Anton Reitzner
Ing. Miroslav Kacej  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. MArch Adam Gebrian

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Peter Stano
Ing.arch. Ladislav Bobčák , PhD.
Mgr. Martin Eliaš  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing.arch. Petronela Királyová
Ing. Pavel Titl
Ing. arch. Ladislav Kočiš

Ceny:

1. miesto: 3 000 €
2. miesto: 3 000 €
3. miesto: 3 000 €
Andromeda-Košice-Súťažné-Podmienky

Výsledky súťaže:

1. miesto (3 000 €) – re:architekti studio, Praha

Komentár poroty:

Nová hmotová štruktúra je dopravne napojená na Wuppertálsku ulicu, autori navrhujú novú automobilovú komunikáciu v údolí v smere S – J s vyznačením dvoch možných napojení na Wuppertálsku ulicu, každý bytový dom má v suteréne vlastné parkovanie.
Princíp roztrúsenej (šachovnicovej) zástavby s dobre premyslenou filozofiou vizuálnych vzťahov v riešenom území (dve línie domov, Z líniu tvoria vežové domy, gradujúce smerom k Moskovskej triede, V líniu tvoria nízke domy).
Návrh reaguje na existujúce priečne pešie osi, ktoré prepájajú riešené územia so sídliskom KVP návrhom dvoch veľkostne diferencovaných námestí v J a v S časti riešeného územia, čo zvyšuje jedinečnosť návrhu a jednoznačne vyjadruje vzťah k Wuppertálskej ulici (Wuppertálsku ulicu návrh chápe ako mestskú ulicu.
Priestory medzi domami sú jasne definované, sú stvárnené s príjemnou eleganciou a nepredstieranou hodnotou,
Veľmi komplexný a konzistentný návrh, nenásilný voči okoliu, s výškovou gradáciou a detailne preriešenými vnútroblokovými priestormi.
Návrh prezentuje veľmi kultivovanú a solídnu architektúru (artikulácie vstupov, proporcie, okná so zníženými parapetmi, prísnosť, kvalitné loggie) s dôsledným a premysleným riešením dispozícií bytov (výhľady na dve svetové strany, možnosť priečneho prevetrávania, nárožné terasy, náznak riešenia interiérov).
 

 

2. miesto (3 000 €) – Compass Architekti, Bratislava

Komentár poroty:

Dopravné napojenie z Wuppertálskej ulice, územia vnútroblokov nie sú rušené automobilovou dopravou, pešia komunikácia stredom štruktúry v S – J smere sa javí ako vhodné riešenie, priechodnosť územia v pozdĺžnom a priečnom smere je dobrá, návrh dobre reaguje na priečnu pešiu os zo sídliska KVP (kostol na Triede KVP, budova pošty) návrhom malého námestia, vzťah k Wuppertálskej ulici je jasný a čitateľný,
Princíp roztrúsenej zástavby (jednotný šachovnicový koncept rozvinutý na celé územie, jeden koncept popisuje celé územie).
Koncept jasný a elementárny, v hmotovej štruktúre vyjadruje názor na prechod medzi hmotovou štruktúrou sídliska KVP a hmotovou štruktúrou súboru RD na Topásovej ulici, preferuje viac mestský výraz ako sídliskový, čo je pozitívne, netvorí zbytočné nové dominanty, zachováva priehľady na novú zástavbu, nie na zástavbu sídliska KVP.
Hmoty sú vhodne štruktúrované (mestské vily, bytové domy), čo tvorí príjemnú mierku a vysokú kvalitu vnútorných priestorov s bohatými zelenými plochami.
4 typy domov s flexibilnou dispozíciou, kvalitne osadených rešpektujúc geomorfológiu, problematickým sa javí fungovanie terás, súkromných a verejných medzipriestorov.
Málopodlažná zástavba sa javí diskutabilná, rovnako aj ekonomická náročnosť objektov parkingu v suterén.
 
 
 

3. miesto (3 000 €) – Vallo Sadovsky Architects, Bratislava

Komentár poroty:

Urbanistický koncept založený na princípe roztrúsenej zástavby, hmotová štruktúra (dve línie domov medzi nimi lineárny park) je dopravne napojená na Wuppertálsku ulicu, autori navrhujú v údolí ďalšiu automobilovú komunikáciu v smere S – J.
Wuppertálsku ulicu chápu autori ako plnohodnotnú mestskú ulicu, s návrhom námestia v J časti územia, ktoré sa zdá byť problematické najmä z aspektu geomorfológie a z aspektu väzby ku križovatke.
Priečna a pozdĺžna priechodnosť územia je vhodne riešená, priestory medzi domami sú jasne definované, práca s verejným priestorom kvalitná s jednoznačne definovanou vnútroblokovou líniou, určenou na šport a oddych.
Architektonické riešenie eklekticky pôsobiacich “zikkuratov“ pôsobí v riešenom území rozpačito, nevytvára očakávaný prechod medzi dvoma existujúcimi štruktúrami (sídlisko KVP a súbor RD na Topásovej ulici).
V dispozičnom riešení bytov sa javia byť problematické terasy so severnou orientáciou.