Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Prírodné kúpalisko Delňa
28. 3. – 31. 5. 2019 pred 4 rokmi

Prírodné kúpalisko Delňa

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 27. 3. 2019 pod číslom KA-582/2018.

Mesto Prešov vyhlásilo v marci 2019 verejnú projektovú jednokolovú kombinovanú súťaž na návrh prírodného kúpaliska Delňa.

Predmetom súťaže je vypracovanie urbanisticko-architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia „Prírodného kúpaliska Delňa“ ako prestavbu a dostavbu športovo-rekreačného areálu na vymedzenom území.

Porota hodnotila 8 návrhov. Zvíťazilo Architektonické štúdio Atrium.

Okruh účastníkov:

Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej ako “zákon“), alebo je architektom právne usadeným v inom členskom štáte EÚ alebo EHS a spĺňa podmienky pre zápis do zoznamu autorizovaných architektov / registra hosťujúcich architektov, t.j. rovnocenne oprávnená osoba podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 28. marec 2019
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 31. máj 2019
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 27. jún 2019
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 4. júl 2019

Porota:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Petronela Királyová
Ing. Jana Vrteľová  (závislý od vyhlasovateľa)
Mgr. Branislav Švorc, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. cena: 6 000 €
2.cena: 3 600 €
3. cena: 2 400 €
zapisnica_vyhodnotenia_Delna_Presov SP-Prírodné-kúpalisko-Delňa

Výsledky súťaže:

1. cena (6 000 €) – Architektonické štúdio Atrium

Komentár poroty:

Návrh prináša z priestorovo-kompozičného a prevádzkového hľadiska veľmi jednoznačný a čistý koncept, ktorého hlavnú os tvorí východo-západná pešia a obslužná trasa vedená od vstupu do areálu pozdĺž severného brehu vodnej nádrže. Na ňu kolmo nadväzuje severo-južná os, vedená od južného vstupu do areálu, ktorá oddeľuje sektor krátkodobej – dennej rekreácie a oddychu a pobytovej zóny s chatovou osadou a kempingom v zeleni. Tretím silným kompozično-prevádzkovým prvkom je horizontálna podnož - pavilón s vybavenosťou na západnom brehu nádrže, ktorý zjednocuje a prepája vstupné priestory do areálu s parterom hotela. Ako jeden z mála návrhov veľmi logicky a zároveň príťažlivo rieši nástup do vstupného priestoru areálu osadeného na návršie pomocou koridoru so stupňami a bezbariérovými rampami. Vstup je tak kvalitne akcentovaný podporený i striedmym a nadčasovým architektonickým výrazom. Silnou stránkou návrhu je tiež istá jednoduchosť až civilnosť architektonického a krajinárskeho riešenia, ktoré na jednej starne sústreďuje konkrétne aktivity do jednotlivých polôh a objektov a na druhej strane ponecháva veľa voľného, prírodného prostredia. Práca s kontrastom umožňuje optimálne vyznieť ako prírodnej, tak novovloženej architektonickej substancii, pričom sú vo vzájomnej symbióze. Návrh prináša v našich podmienkach výrazný invenčný prístup k riešeniu, ktoré má v prípade realizácie vysoký predpoklad prínosu i v širšom regionálnom a nadregionálnom kontexte. Na základe návrhu bude potrebné v ďalších fázach podrobnejšie dopracovať, resp. riešiť krajinárske úpravy, umiestnenie pobrežných rastlinných čistiacich zón, parkovisko pre kemp mimo biokoridoru rieky Delňa umiestnenie a statické riešenie toboganu mimo telesa hrádze nádrže šatne a sprchy pri vstupe do areálu.

2.cena (3 600 €) – Dipl. Ing. Rudolf Kozlai, spoluautorka: Ing. Zuzana Korpášová

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing. Zuzana Korpášová
Komentár poroty:

Návrh vychádza z kvalitnej analýzy vzťahov v území, ponúka podrobne spracovaný koncept areálu s akcentáciou pôvodnej a dotvorenej prírodno-krajinárskej zložky prostredia. Logicky radí jednotlivé funkčné celky, v rámci ktorých vytvára lokálne komunikačné a prevádzkové uzly naviazané na hlavnú i vedľajšie pešie a obslužné trasy. Navrhuje bohatú škálu rôznych relaxačno-oddychových, športových, edukačných a environmentálnych prvkov a atrakcií, pričom vhodne využíva morfológiu terénu. Do prirodzene najvyššej polohy územia situuje vyhliadkovú vežu. Ako nie celkom postačujúce sa javí južné dopravné napojenie areálu vrátane riešenia statickej dopravy a redukcia kempingu iba na menšiu chatovú zostavu. Ihriská a športoviská sú dimenzované v návrhu veľkoryso, avšak nie s optimálnou orientáciou. Problematická môže byť tiež náročnosť prestavby objektu Rusalka. Vstupný objekt je riešený v prostom až nenápadnom dizajne. V návrhu nie je celkom doriešená dopravná obslúžiteľnosť jednotlivých prevádzok, najmä pri vstupnej časti do areálu.

3. cena (2 400 €) – Ing. arch. Zuzana Závodská, Ing. arch. Katarína Siváková, spolupráca: Ing. arch. Tibor Varga

Autori/Autorky:
Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Zuzana Závodská
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Komentár poroty:

Návrh dobre narába so štruktúrou krajiny, vhodne a v optimálnom pomere ju člení na vodné plochy a plochy zelene, v samotnej vodnej ploche veľkú časť ponecháva pre zónu vodných rastlín, ktorá je silným prírodným i čistiacim prvkom, pre čistenie vody navrhuje koreňovú čističku, vhodne umiestňuje móla, rešpektuje charakter biocentra. Stanovuje jasný princíp - program pre jednotlivé plochy, využíva jednotné architektonické vzdušné moduly, boxy. Objekty a jednotlivé funkcie rozptyľuje po celej ploche areálu. Cyklodopravu vťahuje priamo do areálu. Zazemňuje VN vedenie. Pódium vhodne umiestňuje v terénnej depresii, výsadbami ho izoluje vo vzťahu k obytnej zóne (minimalizácia rušivých vplyvov). Umiestnenie kempu je v nevhodnej polohe bez väzby na dopravu a bez riešenia obsluhy. Návrh ponecháva vo svojom riešení jedno záchytné parkovisko, čo možno považovať z hľadiska počtu návštevníkov za nedostatočné riešenie. Za problematické považujeme riešenie nástupného areálu, ktorý nie je dimenzovaný dostatočne veľkoryso, naopak, vytvára pocit stiesnenosti.