Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v  mestskej časti Bratislava - Dúbravka
24. 5. – 30. 8. 2019 pred 4 rokmi

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 23. 5. 2019 pod číslom KA-202/2019.

Športové centrum polície vyhlásilo v máji 2019 verejnú projektovú jednokolovú kombinovanú súťaž na návrh revitalizácie a dostavby areálu Športového centra polície v  mestskej časti Bratislava - Dúbravka. 

Predmetom súťaže návrhov je spracovanie architektonického návrhu/štúdie za účelom revitalizácie a dostavby areálu Športového centra polície.

Do súťaže sa zapojilo 18 účastníkov. Dve návrhy boli z dôvodu doručenia po stanovenej lehote  vylúčené. Zvíťazil súťažný návrh MUUR s.r.o. (Marianna Markusková, Vladimír Netík, Jakub Števanka).

 

Okruh účastníkov:

Účastníkom je každý, kto má záujem zúčastniť sa súťaže návrhov. Verejná súťaž návrhov sa 
vyhlasuje pre neobmedzený počet účastníkov, ktorí môžu predložiť súťažný návrh.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 24. máj 2019
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 30. august 2019
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 13. september 2019
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 16. september 2019

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch.Akad.arch. Vladimír Bahna
Ing.arch. Matej Grébert
Ing.arch. Andrej Alexy
Ing. arch. Roman Žitňanský
Ing.arch. Jiří Opočenský (CZ)
Ing. Martin Fleischer
Mjr. Mgr. Juraj Minčík  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ceny:

1. miesto: 21 000 €
2. miesto: 12 600 €
3. miesto: 8 400 €
4. miesto: 3 500 €
5. miesto: 1 500 €
6. miesto: 1 500 €
6. miesto: 1 500 €
zapisnica_zasadnutie_poroty_17.9.2019_podpisana_f SP_ŠKP_Revitalizácia-a-obnova-ŠCP_Final

Výsledky súťaže:

1. miesto (21 000 €) – MUUR s.r.o. (Marianna Markusková, Vladimír Netík, Jakub Števanka)

Autori/Autorky:
Ing.arch. Vladimír Netík , Mgr. art. Marianna Markusková, Jakub Števanka
Komentár poroty:

Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

-vyjadrený rešpekt voči hale, citlivý prístup k riešeniu
-navrhnuté funkčné riešenie a prevádzkové väzby medzi funkciami
-nový akcent areálu smerom do hlavnej cesty
-otvorený atletický tunel
-samostatne riešená strelnica
-ekonomicky prijateľný
-zohľadnená mestský atribút parteru
-vývojaschopný návrh z pohľadu budúcnosti
-ekonomicky najvýhodnejší, ktorý počíta s rekonštrukciou pôvodnej tribúny a parkoviska a ich obostavaním novým objektom, ktorý bude navzájom prepojený do jedného celku
-nenáročnosť na výstavbu a možnosť rozdelenia výstavby do etáp
-vzhľadom na to, že je možné obmedziť vstup do objektu cez jednu centrálnu recepciu, je toto riešenie nenáročné na prevádzku

Ako námety na riešenie v ďalšom stupni projektu boli uvedené odporúčania:

-zakomponovanie svetlíkov do strelnice
-uzavretý výraz tribúny smerom k ihrisku (plné steny ubytovacieho traktu a kancelárskych prevádzok)
-možnosť ešte viac architektonicky vyťažiť z nového akcentu na nároži centrálneho vstupného priestoru

2. miesto (12 600 €) – Maroš Bátora, Ján Studený, Peter Stec, spolupráca: Gabriela Smetanová

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Gabriela Smetanová
Komentár poroty:

Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

-urbanistická jednoznačnosť návrhu
-fungujúce prevádzkové väzby
-veľkorysé riešenie stvárnenia tribúny smerom k ihrisku
-výrazne kompaktné riešenie

Ako negatívne prvky boli uvedené:

-nejednoznačnosť architektonického riešenia vonkajších fasád
-funkčné obmedzenia
-stav-ebno-technická náročnosť vloženia objektu do tribúny
-drobné prevádzkové nedostatky
-technicky náročnejšie riešenie pri rekonštrukcií hlavnej tribúny
-prepojenie podlažia tribúny so strechou predstavuje riziko väčších tepelných strát a zvýšených prevádzkových nákladov

3. miesto (8 400 €) – ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o. (Ing. arch. Tomáš Čechvala, Ing. arch. Filip Galko, Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Veronika Kmeťová, Bc. Lukáš Rypák)

Autori/Autorky:
Ing.arch. Tomáš Čechvala , Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Filip Galko, Ing. arch. Veronika Kmeťová, Bc. Lukáš Rypák
Komentár poroty:

Hodnotenie poroty: ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

-výtvarná kvalita vložených krehkých objektov
-kompaktnosť stavebných objemov a integrácie do prostredia a terénu


ako negatívne prvky boli uvedené:

-asymetrické umiestnenie ihrísk voči tribúne
-prevádzkové riešenia, strelnica prístupná cez športové plochy a bez priameho osvetlenia

4. miesto (3 500 €) – GRIDO ARCHITEKTI, s.r.o. (Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, BA Hons Sebastian Sticzay, Bc. Eliška Martínková, Bc. Štěpán Mareš, Bc. Anna Křížová, Bc. Ondřej Lebeda, Bc. Martin Kuncl)

Komentár poroty:

Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

-silný urbanistický koncept
-koncentrácia stavebného programu do jednej budovy korešpondujúcej s existujúcou tribúnov
-výrazne kompaktné riešenie

Ako negatívne prvky boli uvedené:

-strelnica v kolízii s inými funkciami a bez možnosti horného osvetlenia
-prevádzkové odtrhnutie vstupného a športového objektu
-náročnosť etapizácie
-rekonštrukcia tribúny a zahrnutie zvyšných objektov do jednej viac podlažnej budovy predstavuje obmedzenie výstavby na etapy,
-zvýšené technické nároky na odhlučnenie strelnice

5. miesto (1 500 €) – MAPA architekti s.r.o.

Komentár poroty:

Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

-Originálne urbanistické riešenie s kolonádou okolo ihriska

Ako negatívne prvky boli uvedené:

-strelnica v konflikte s halou, bez možnosti horného osvetlenia
-samostatný objekt ubytovania

6. miesto (1 500 €) – PLURAL s.r.o.

Komentár poroty:

Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

-koncentrácia ihrísk v strede areálu medzi objektmi vybavenosti
-výtvarné spracovanie návrhu

Ako negatívne prvky boli uvedené:

-umiestnenie objektu na hranici pozemku/obava realizovateľnosti
-umiestnenie ihrísk na streche

6. miesto (1 500 €) – OFFICE 110 architekti, s.r.o.

Komentár poroty:

Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

-kompaktnosť riešenej štruktúry, architektonická uhladenosť,
-grafická kultivovanosť

Ako negatívne prvky boli uvedené:

-stavba strelnice na inžinierskych sieťach
-prístup na multifunkčne ihrisko na streche telocvične s ubytovaním
-návrh "odkrojil" z pôvodnej tribúny dva moduly na každej strane
-koncept v tvare "U" by mohol byť zaujímavý, keby v poslednej fáze nebol popretý nízkou predsadenou hmotou posilňovne, administratívy a bufetu, opticky sa tým pôvodná hmota štadiónu dostane do druhého plánu